Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

VETERINÁRNA MORFOLÓGIA A FYZIOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania „vedomosti na najvyššej úrovni v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí/odborov“. Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety z oblasti veterinárnej morfológie, systémovej fyziológie zvierat, veterinárnej histomorfológie, veterinárnej patologickej fyziológie, a orgánovej patologickej anatómie, ktoré majú v informačných listoch opísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu z oblasti molekulovej biológie a genetiky, veterinárnej chirurgie a ortopédie, diagnostiky chorôb zvierat, veterinárneho pôrodníctva a gynekológie, veterinárnej biochémie, toxikológie zvierat, výživy a dietetiky zvierat, metodológie a štatistického hodnotenia biologického experimentu a alternatívnych modelov vo výskume.

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja vo veterinárnej morfológii a fyziológii. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach veterinárnej morfológie a fyziológie. Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie detailných vedomostí štruktúry a ultraštruktúry orgánov a tkanív a následne princípoch fungovania jednotlivých orgánových systémov, ich adaptačných a regulačných mechanizmov v zdravom organizme zvierat a patologických reakcií a procesov a mechanizmov vzniku, vývoja a dôsledkov patologických procesov v organizme. Výsledkom štúdia sú detailné vedomosti z teoretických disciplín ako je anatómia, histológia a fyziológia, ktoré sú kľúčové pre pochopenie etiologických faktorov vyvolávajúcich patologické reakcie, stavy a procesy, ktoré sú predmetom štúdia patologickej fyziológie a patologickej anatómie. Pri štúdiu sa využívajú najnovšie metódy a postupy, ktoré umožnia absolventom úspešné uplatnenie aj v iných odboroch alebo klinických disciplínach. Pre úroveň 8 sú požadované „najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov“.

Absolvent študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia je spôsobilý vykonávať profesiu vysokoškolského pedagóga a vedeckého pracovníka v oblasti morfológie, fyziológie, histológie, patofyziológie, patomorfológie, ale aj v iných príbuzných oblastiach. Ovláda metódy výskumu využívané v anatómii, histológii, fyziológii a patofyziológii realizované na rôznych modeloch (bunkové kultúry, experimentálne a komerčné zvieratá aj alternatívne zvieracie modely: kuracie a prepeličie embryá). Vie využiť štatistické a bioinformačné metódy ako aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Skúma morfologické a patofyziologické zmeny v organizme využitím rôznych metodických postupov s cieľom získať nové, dosiaľ nepublikované poznatky. Je technicky zručný nie len pri bežných laboratórnych postupoch, ale aj pri práci s náročnými prístrojmi v experimentálnych laboratóriách. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý a nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, ako aj prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich hodnota spočíva v možnosti ich aplikácie v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve a vo farmácii. Zodpovednosť a samostatnosť definovaná pre úroveň 8 je „schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu“.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia sa vie uplatniť v rezorte pôdohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia ako expert v základnom a aplikovanom výskume medicínskeho zamerania pri skúmaní vplyvu rôznych aditív, nutraceutík, chemických a fyzikálnych faktorov na zdravie človek a zvierat.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventmi študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia na univerzitách, kde sa v rámci biologických disciplín vyučuje morfológia, fyziológia, patoanatómia, patofyziológia, ako aj na výskumných pracoviskách, kde v rámci svojej vedeckej činnosti riešia problematiku prostredia, aditív, nutraceutík, chemických a fyzikálnych faktorov na zdravie človeka a zvierat. Absolventi sa vedia uplatniť v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, v biologických laboratóriách, ako aj vo výskumných odvetviach, ktoré si v rámci výskumu vyžadujú analýzy telových tekutín, imuno-histochemické analýzy a zručnosti práce s bunkovými kultúrami a rôznymi zvieracími modelmi. Získané vedomosti a zručnosti sú vhodné aj pre uplatnenie priamo v klinickej praxi na veterinárnych klinikách, prípadne referenčných laboratóriách súvisiacich so štandardnou laboratórnou praxou.