Loading...

Akreditované študijné programy

Veterinárna sestra

Študijný odbor:
veterinárna sestra
Stupeň vysokoškoského štúdia:
1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia:
denná a externá

Profil absolventa:

Štúdium v študijnom programe veterinárna sestra je zamerané na získanie vedomostí z oblasti intenzívnej starostlivosti o spoločenské zvieratá. Študent získa základné vedomosti z oblasti patologických zmien uhynutých zvierat, oboznámi sa s nekrobiotickými procesmi prebiehajúcimi v organizme, rozozná akútne a chronické zápaly a možnosti ich hojenia regeneráciou a reparáciou, má vedomosti o charakteristike nádorov, vývojových anomálií a poruchy imunity, je schopný interpretovať patogenetické mechanizmy v súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach, má základné poznatky o parazitárnych a infekčných chorobách spoločenských zvierat, zvláda manažment veterinárnej recepcie a prvého kontaktu s pacientom a klientom. Študent si osvojí ambulantné laboratórne techniky, evidenciu a manažment podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, preventívne veterinárne zdravotné programy pre šteňatá, dospelých a starnúcich pacientov a pacientov so špeciálnymi potrebami, získa vedomosti o manažmente starostlivosti o hendikepované, opustené a zoo zvieratá a má základne vedomosti o manažmente starostlivosti o hospitalizovaného pacienta.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu veterinárna sestra sa vie uplatniť ako asistent veterinárnej praxe, v pedagogickom procese, v organizáciách na ochranu zvierat, ako pracovník pre charitu zvierat (útulky a karanténne stanice), pre farmaceutický priemysel, pre veterinárne vydavateľstvo, ako odborník na výživu zvierat, v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, inšpektor starostlivosti o zvieratá, ako vedecký pracovník, tréner pre spoločenské zvieratá, obchodný zástupca pre diéty spoločenských zvierat, ako laboratórny technik pre zvieratá, záchranár, poradca v chove zvierat a v zoologických záhradách a pod.

Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program VetSes - denná forma
Schválený študijný plán pre študijný program VetSes - externá forma