Loading...

Akreditované študijné programy

VETERINÁRNA SESTRA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe veterinárna sestra metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 6 sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa základné vedomosti z oblasti intenzívnej starostlivosti o spoločenské zvieratá, získa praktické vedomosti v oblasti patologických zmien uhynutých zvierat a oboznámi sa s nekrobiotickými procesmi prebiehajúcich v organizme; rozpozná akútne a chronické zápaly a možnosti ich hojenia regeneráciou a reparáciou, má vedomosti o charakteristike nádorov, vývojových anomálií a poruchy imunity, je schopný interpretovať lézie a patogenetické mechanizmy v súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach; má základné poznatky o parazitárnych a infekčných chorobách spoločenských zvierat s dôrazom na zoonózy klasifikované podľa OIE a WHO; taktiež absolvent je schopný rozpoznávať základné klinické príznaky u ambulantných pacientov, zvláda management veterinárnej recepcie a prvého kontaktu s pacientom a klientom a ovláda ambulantné laboratórne techniky, zvláda evidenciu a management podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, ovláda preventívne veterinárne zdravotné programy pre šteňatá, dospelých a starnúcich pacientov a pacientov so špeciálnymi potrebami, získa vedomosti v oblasti starostlivosti o hendikepované, opustené a zoo zvieratá a má základné vedomosti o manažmente starostlivosti o hospitalizovaného pacienta; všetky tieto získané vedomosti absolvent uplatní v ambulantnej a klinickej činnosti v rôznych profesijných sférach spoločnosti (odborné činnosti pre súkromných veterinárnych lekárov, odborné činnosti pre diagnostické laboratória), pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia zvierat a ľudí, ako aj prevencii parazitárnych a infekčných ochorení a ochrane životného prostredia.

Zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 6 možno charakterizovať ako široké zručnosti dokazujúce ich ovládanie a zmysel pre inováciu požadované na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov v špecializovanej študijnej oblasti. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa zručnosti, ktoré mu umožnia zvládať praktické zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu a dokončenie zobrazovacích metód vrátane röntgenového žiarenia, CT, ultrazvuku, ovládať BOZP pri prístrojovom vybavení jednotlivých pracovísk, viesť evidenciu prístrojov podľa platnej legislatívy; bude mať zručnosti potrebné na odber biologických vzoriek a vykonávanie patologických postupov vrátane udržiavania integrity vzoriek a prípravy zásielok pre diagnostické laboratóriá; bude mať zručnosti potrebné na koordináciu plánov operácií, prípravu chirurgického prostredia a poskytovanie podpory veterinárnemu lekárovi - a to pred, počas a po chirurgických výkonoch; bude vykonávať monitorovanie pacientov počas a po anestézii; ďalej bude ovládať zručnosti potrebné na poskytovanie vysoko kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov liečených alebo umiestnených vo veterinárnej starostlivosti. Ovláda poskytovanie poradenstva majiteľom zvierat, monitorovanie zvierat a poskytovanie prvej pomoci zvieratám podľa potreby, zvláda zručnosti potrebné na vykonávanie medicínskych ošetrovateľských postupov v chirurgickej, internej a reprodukčnej oblasti, vrátane prípravy a zaobchádzania s pacientmi; zvláda zručnosti výživových požiadaviek konkrétnych zvierat, a podporuje výživové potreby hospitalizovaných pacientov, má zručnosti potrebné na poskytovanie poradenstva klientom (majiteľom zvierat) o zdraví zvierat, správaní sa, chorobách a rozmnožovaní zvierat, zvládať zručnosti potrebné na podávanie liekov a infúznych terapií hospitalizovaným pacientom, vedenie evidencie liečiv, skladového hospodárstva, uskladnenia a nákupu podľa skladových kariet; ovláda zručnosti potrebné na dosiahnutie súladu s postupmi biologickej bezpečnosti a kontroly infekcií na pracoviskách. Všeobecne definované kompetencie pre úroveň 6 EKR sú - schopnosť riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí, prijať zodpovednosť za riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa.

Uplatniteľnosť:
Absolvent študijného programu veterinárna sestra sa vie uplatniť ako asistent veterinárnej praxe, v pedagogickom procese, v organizáciách na ochranu zvierat, ako pracovník pre charitu zvierat (útulky a karanténne stanice), pre farmaceutický priemysel, pre veterinárne vydavateľstvo, ako odborník na výživu zvierat, v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, inšpektor starostlivosti o zvieratá, ako vedecký pracovník, tréner pre spoločenské zvieratá, obchodný zástupca pre diéty spoločenských zvierat, ako laboratórny technik pre zvieratá, záchranár, poradca v chove zvierat a v zoologických záhradách a pod.