Loading...

Vyhlásenie o prístupnosti

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem zabezpečiť prístupnosť www.uvlf.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.uvlf.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre každý netextový obsah sa poskytnú textové alternatívy. [Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah]
  • Zoznamy nie sú sémanticky správne definované. [Pravidlo 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Nie je vhodné používať medzere medzi písmenami. [Pravidlo 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Farba textu, ktorou sú implementované dátumy, nie je v dostatočnom kontraste s pozadím stránky. [Pravidlo 1.4.3 Kontrast] 
  • Pri zväčšení stránky na 200% a rozlíšení obrazovky 1920x1200 nie sú dostupné uvedené tlačidlá. [Pravidlo 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Pravidlo 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Vstupné pole vo vyhľadávacom formulári spolu s tlačidlom lupy nemá dostatočný kontrast s pozadím stránky. [Pravidlo 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice pomocou klávesa Esc. [Pravidlo 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
  • Pomocou klávesnice nie je možné dostať sa do vyhľadávacieho formulára. [Pravidlo 2.1.1 Klávesnica]
  • Facebookove príspevky sa pri prechádzaní pomocou klávesnice automaticky načitávajú. [Pravidlo 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy]
  • Slider sa na hlavnej stránke posúva automaticky a nie je k dispozícii žiaden mechanizmus, pomocou ktorého by sa dal zastaviť. [Pravidlo 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
  • Na webovom sídle sa nenachádza skiplink. [Pravidlo 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Názov PDF dokumentu nie je popisný a zrozumiteľný. [Pravidlo 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Cookies nie sú zamerateľné ako prvé pri prechádzaní stránky pomocou klávesnice. [Pravidlo 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami]
  • Odkazy pre posun na predchádzajúcu/nasledujúcu stranu nemajú definovaný názov. [Pravidlo 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • PDF dokument nemá definované záložky. [Pravidlo 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Na stránke sa nachádza prázdny nadpis. [Pravidlo 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Zameranie položiek v rámci celého webového sídla nie je viditeľné. [Pravidlo 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Výber podpoložiek z menu pomocou myši vyžaduje presnú trajektóriu. [Pravidlo 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  • PDF dokument nemá definovaný jazyk. [Pravidlo 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Anglický odkaz nachádzajúci sa na stránke nemá programovo nastavený anglický jazyk. [Pravidlo 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Tlačidlá na posúvanie medzi slidmi nemajú definovaný názov. [Pravidlo 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Pomocou validátora bola zistená jedna chyba, ktorá sa týka nesprávneho vnorenia prvkov. [Pravidlo 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Uvedené záložky nie sú vhodne definované. [Pravidlo 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 písm. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15. 01. 2023
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15. 01. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade zistenia akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@uvlf.sk

Správcom webového sídla je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk