Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Informácie k prijímaciemu konaniu na UVLF v Košiciach na AR 2024/2025 pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku

Adresa | Študijné programy | Forma štúdia | Termín podania prihlášky | Prijímacie skúšky | Podmienky prijatia na štúdium | Termín prijímacieho konania | Plánovaný počet prijatých uchádzačov | Administratívne poplatky | Prílohy k prihláške | Prípravné kurzy | Profil študijných programov | Uplatnenie absolventov | Hodnotenie prijímacej skúšky

Adresa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

1. Študijné programy (ďalej len "ŠP"):

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na akademický rok 2024/2025 otvára tieto akreditované študijné programy:

 • prvý stupeň vysokoškolského štúdia (3-ročné štúdium v dennej forme aj externej forme):
  - bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia (BKaP-DF)
  - kynológia denná forma štúdia (K-DF)
  - kynológia externá forma štúdia (K-ExF)
  - vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (Canhip-DF)
  - veterinárna sestra (VetSes) DF
  - veterinárna sestra (VetSes) ExF
 • druhý stupeň vysokoškolského štúdia (2-ročné štúdium v dennej aj externej forme):
  - trh a kvalita potravín denná forma štúdia (TaKP-DF)
  - pohoda a ochrana zvierat (PaOZ) DF
  - pohoda a ochrana zvierat (PaOZ) ExF
 • spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia (5-ročné magisterské štúdium v dennej forme):
  - farmácia (F)
 • spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia (6-ročné doktorské štúdium v dennej forme):
  - hygiena potravín (HP)
  - všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL)

Uchádzač si do prihlášky môže napísať len jeden ŠP.
Pre ďalší zvolený ŠP je potrebné vypísať novú prihlášku o štúdium.

2. Forma štúdia:

 • Denná forma štúdia je bezplatná.
 • Externá forma štúdia je v zmysle nálezu Ústavného súdu SR č. 333/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 z 24. 3. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 92 odsek 3 spoplatnená. Externé štúdium sa uskutočňuje formou blokovej výučby. Jeden blok trvá 8 až 10 pracovných dní a dní pracovného voľna. Počas jedného semestra sú tri bloky.

3. Termín podania prihlášky na štúdium:

 • Bakalárske študijné programy (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) do 31. marca 2024
 • Magisterský a doktorské študijné programy (spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) do 31. marca 2024
 • Magisterské študijné programy (druhý stupeň vysokoškolského štúdia): do 31. mája 2024

4. Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky:

 1. Bakalárske študijné programy (prvý stupeň vysokoškolského štúdia):
  ŠP BKaP, Canhip-DF, K-DF aK-ExF:
  • prijatie bez prijímacích skúšok
  ŠP VetSes-DF a VetSes-ExF
  • prijatie na základe písomného testu z profilového predmetu biológia, v rozsahu gymnaziálneho učiva. Test pozostáva zo 60 otázok. Každá správna odpoveď na otázku má hodnotu 1 bodu.
 2. Magisterské študijné programy (druhý stupeň vysokoškolského štúdia):
  ŠP TaKP, PaOZ-DF, PaOZ-ExF:
  • prijatie bez prijímacích skúšok
 3. Magisterský a doktorské študijné programy (spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia):
  ŠP VVL, HP a F:
  • písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie, v rozsahu gymnaziálneho učiva. Test pozostáva zo 60 otázok za každý predmet. Každá správna odpoveď na otázku má hodnotu 1 bodu.

  Učebnice na prípravu k prijímacím skúškam z chémie a biológie je možné zakúpiť aj formou objednávky v Predajni skrípt UVLF v Košiciach (telefón: 0915992808, e-mail: marta.novysedlakova@uvlf.sk) alebo cez e-shop.

5. Podmienky prijatia na štúdium:

 • Bakalárske študijné programy (prvý stupeň vysokoškolského štúdia)
  ŠP BKaP, Canhip-DF, K-DF a K-ExF:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.
 • Bakalárske študijné programy (prvý stupeň vysokoškolského štúdia)
  ŠP VetSes-DF a VetSes-ExF:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z písomného testu z biológie a zhodnotenia aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach a na SOČ z profilového predmetu (biológia a chémia) a za iné aktivity, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.
 • Magisterský študijný program (druhý stupeň vysokoškolského štúdia)
  ŠP TaKP-DF:
  Prijatý môže byť uchádzač, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.
  Tieto študijné programy sú otvorené aj pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia príbuzných študijných programov inej vysokej školy. Pre zaradenie prihlášky na štúdium je potrebné kladné stanovisko komisie, ktorá zhodnotí vhodnosť uchádzača na základe porovnania študijných plánov absolvovaného študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.
 • Magisterské študijné programy (druhý stupeň vysokoškolského štúdia)
  ŠP PaOZ-DF a PaOZ-ExF:
  Prijatý môže byť uchádzač, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo (preferenčne). Študijný program pohoda o ochrana zvierat je otvorený pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia aj pre príbuzné študijné programy inej vysokej školy. Pre zaradenie prihlášky na štúdium je potrebné kladné stanovisko komisie, ktorá zhodnotí vhodnosť uchádzača na základe porovnania študijných plánov absolvovaného študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium. 
 • Magisterský a doktorské študijné programy (spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia)
  ŠP VVL, HP a F:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacích skúšok. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z písomných testov z biológie a chémie a zhodnotenia aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.

6. Termín prijímacieho konania:

Spôsob:
on-line
Riadny termín:
08. – 09. 06. 2024
Náhradný termín:
10. 06. 2024

7. Počet uchádzačov, ktorý UVLF v Košiciach plánuje prijať na štúdium v jednotlivých študijných programoch

prvý stupeň vysokoškolského štúdia:
BKaP-DF
K-DF
K-ExF
Cahnip-DF
VetSes-DF
VetSes-ExF
40
60
40
20
20
40
20
druhý stupeň vysokoškolského štúdia:
TaKP-DF
PaOZ-DF
PaOZ-ExF
20
40
40
spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia:
VVL
HP
F
150
50
90

Ak je počet zapísaných uchádzačov do prvého ročníka v študijnom programe v dennej alebo v externej forme štúdia menej ako 8, výučba v prvom roku štúdia v danom študijnom programe sa neotvorí.

8. Výška administratívneho poplatku spojená s prijímacím konaním:

Prihláška podaná písomnou alebo elektronickou formou:
50€
Neúplná prihláška:
10€

Spôsob platby administratívneho poplatku za prihlášku na UVLF v Košiciach:

 • bankovým prevodom (priložiť buď výpis z účtu alebo príkaz na úhradu),
 • poštovou poukážkou (ústrižok alebo fotokópiu ústrižku je nutné priložiť k prihláške).

Uprednostňujeme bankový prevod.

Príjemca:
Banka príjemcu:
Účet:
Kód banky:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
SWIFT:
UVLF v Košiciach
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
8180
550324
Rodné číslo uchádzača
SPSRSKBA

9. K prihláške prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania je potrebné priložiť:

 • štruktúrovaný životopis bez podpisu,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • absolvent strednej školy prikladá overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • diplom alebo potvrdenie o aktívnej účasti na stredoškolských aktivitách z profilových predmetov biológia a chémia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste v národných kolách (okresné, krajské, celoštátne) alebo ak sa zúčastnil na medzinárodnom kole
 • diplom alebo potvrdenie o aktívnej účasti na stredoškolských aktivitách z iných ako profilových predmetov, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste
 • k prihláške na študijný program farmácia je nevyhnutné doložiť aj potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut na predpísanom tlačive.
 • Nevyžadujeme vypisovanie koncoročných hodnotení do prihlášky.
 • Nevyžadujeme potvrdenie prihlášky strednou školou.

10. K prihláške pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť:

 • štruktúrovaný životopis bez podpisu,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • výpis známok za predchádzajú štúdium s váženým študijným priemerom,
 • overené fotokópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok diplomu),

Elektronická prihláška k prijímaciemu konaniu na ak.r. 2024/2025 (len Chrome, Firefox)

Uchádzač, ktorý vypĺňa prihlášku elektronickou formou, zodpovedá za správnosť uvádzaných údajov. Elektronická prihláška nebude doplňovaná o zabudnuté údaje. V prípade zistených odlišností, údaje nebudú brané do hodnotenia v konečných zostavách.

11. Nezabudnúť:

 • prihlášku podpísať, ak prihlášku posielate v písomnej forme
 • vyplniť správne osobné údaje a kontaktné údaje (rodné číslo, adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu, telefón, e-mail a pod.).

Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo riadne doložené, študijné oddelenia vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil a údaje doplnil v požadovanom termíne. Za doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške uchádzač platí poplatok vo výške 10 €. Ak nedostatky v požadovanom termíne neodstráni, jeho prihláška nebude zaradená do zoznamu uchádzačov.

Uchádzačom, ktorí zrušia svoju prihlášku alebo sa nezúčastnia prijímacieho konania sa poplatok nevracia.

12. Znalosť cudzích jazykov:

 • sa nesleduje

13. Odvolanie sa v prípade neprijatia adresovať:

 • rektorovi UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice (viď vnútorný predpis č. 39 na webovom sídle univerzity)

14. Kapacitné možnosti ubytovania na internátoch UVLF v Košiciach:

 • Ubytovanie je možné poskytnúť na základe elektronickej prihlášky o ubytovanie a podľa schválených vnútorných predpisov Študentských domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

15. Adresa webového sídla:

 • www.uvlf.sk
  Všetky informácie o štúdiu nájdete pod „Uchádzači“ - „Informácie k prijímaciemu konaniu“

16. Prípravné kurzy:

 • UVLF v Košiciach v mesiaci február – apríl organizuje nepovinné prípravné kurzy pred prijímacími skúškami pre študijný program VVL, HP a F z predmetu biológia a chémia a VetSes-DF a VetSes-ExF z predmetu biológia. Bližšie informácie o organizácii a prihlášky na kurz nájdete na webovom sídle.

17. Profil študijných programov:

 • Štúdium v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických vzťahov v oblasti výroby a kontroly potravín a krmív pri aplikácii princípov a foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prioritou je zvládnutie chemických a biochemických postupov analýzy kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a krmív. Štúdium poskytne znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažérskej etiky a riadení obchodných spoločností - potrebných pre zvládnutie princípov cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami a krmivami. Absolvent bakalárskeho štúdia má možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe "trh a kvalita potravín".
 • Absolvent študijného programu kynológia nadobudne profesionálnu špecializáciu pre výkon svojho povolania a pripraví sa pre vysoko kvalifikovaný výkon v štátnych a samosprávnych organizáciách väčších mestských aglomerácií s charakterom inšpekčných orgánov, pre prípravu a činnosť v organizáciách kynologicky profesionálnych a záujmových typov. Obsah študijného programu vymedzený určením vedomostí, schopností a zručností, ktoré si má absolvent osvojiť, nie je možné získať v inom študijnom programe.
 • Študijný plán vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapiije zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestifikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a psychológiu vzťahu človek – zviera. Učebný plán sa venuje využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.
 • Štúdium v študijnom programe veterinárna sestra je zamerané na získanie vedomostí z oblasti intenzívnej starostlivosti o spoločenské zvieratá. Študent získa základné vedomosti z oblasti patologických zmien uhynutých zvierat, oboznámi sa s nekrobiotickými procesmi prebiehajúcimi v organizme, rozozná akútne a chronické zápaly a možnosti ich hojenia regeneráciou a reparáciou, má vedomosti o charakteristike nádorov, vývojových anomálií a poruchy imunity, je schopný interpretovať patogenetické mechanizmy v súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach, má základné poznatky o parazitárnych a infekčných chorobách spoločenských zvierat, zvláda manažment veterinárnej recepcie a prvého kontaktu s pacientom a klientom. Študent si osvojí ambulantné laboratórne techniky, evidenciu a manažment podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, preventívne veterinárne zdravotné programy pre šteňatá, dospelých a starnúcich pacientov a pacientov so špeciálnymi potrebami, získa vedomosti o manažmente starostlivosti o hendikepované, opustené a zoo zvieratá a má základne vedomosti o manažmente starostlivosti o hospitalizovaného pacienta.
 • Štúdium v študijnom programe trh a kvalita potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Študenti ovládajú normatívy kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských producentov, ovládajú právne predpisy a sú schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami. Absolvent má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch, vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality a manažérske činnosti pri predaji potravín a v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na legislatívu, technológie, gastronomické úpravy potravín a výslednú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.
 • Štúdium v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat je zamerané na zvládnutie teoretických vedomostí z oblasti ochrany životného prostredia súvisiaceho s chovom zvierat. Študent spozná spôsoby asanácie prostredia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pri chove zvierat, spozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov, získa poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, o využití a spracovaní organických odpadov z hľadiska ich využitia na hnojenie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie, získa prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne účely, ktoré sú zamerané najmä na ich ochranu a pohodu. Získa vedomosti o správaní sa zvierat.
 • V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou študijných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1996 a reevalvovaný v roku 2005 a 2016, ktorý v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.
 • Študijný program hygiena potravín je zameraný viac na odborné predmety z oblasti produkcie a výroby potravín živočíšneho pôvodu. Študijné plány sú orientované tak, aby veterinárny lekár bol schopný gestorovať ich zdravotnú nezávadnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa. Aj tento študijný program bol evalvovaný a v roku 2005 reevalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva a v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.
 • Študijný program farmácia je zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Absolventi - farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiaducich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológií výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe. Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického resp. biologického skúšania, ich analýzu, fyzikálne a chemické vlastnosti, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Exaktne vedia podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.

18. Uplatnenie absolventov:

 • Študijný program bezpečnosť potravín a krmív poskytne absolventovi poznatky, ktoré môže uplatniť v laboratórnej činnosti - chemická, biochemická, mikrobiologická a mykologická analýza so zameraním na hodnotenie kvality a detekciu nežiaducich látok v potravinách a krmivách - v štátnych súkromných a podnikových laboratóriách. Vo výrobných prevádzkach potravín a krmív absolvent nájde uplatnenie pri plánovaní, organizovaní, kontrole a vykonávaní odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe a realizácie bezpečnostných systémov (HACCP) výroby potravín a krmív vyplývajúcich z právnych úprav SR a EU. V štruktúre poradenských inštitúcii sa absolvent uplatní pre oblasť výroby, manipulácie a uvádzania potravín a krmív do obehu, ako aj v zameraní na laboratórnu diagnostiku, správnu výrobnú prax a bezpečnostné systémy. V oblasti školstva a vedecko-výskumných inštitúcií - pre výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe so zameraním na chemické, biochemické, mikrobiologické a mykologické analýzy.
 • Študijný program kynológia - absolventi sú schopní vykonávať činnosť kynológa v špecializovaných veterinárnych zariadeniach, v štátnych a v samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícií, v colnej správe, v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, profesionálneho cvičiteľa psov, profesionálneho kynológa v poľovníckych združeniach, profesionálneho kynológa v špeciálnych združeniach záchranárov a pre špeciálne účely pre občanov so zdravotným postihnutím, rozhodcov výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológií, posudzovateľov exteriéru psov, kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov, pôsobiť pri ochrane zvierat a prírody.
 • Absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým: v pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), klinikách a rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle a podobných zariadeniach pre verejnosť.
 • Absolvent študijného programu veterinárna sestra sa vie uplatniť ako asistent veterinárnej praxe, v pedagogickom procese, v organizáciách na ochranu zvierat, ako pracovník pre charitu zvierat (útulky a karanténne stanice), pre farmaceutický priemysel, pre veterinárne vydavateľstvo, ako odborník na výživu zvierat, v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, inšpektor starostlivosti o zvieratá, ako vedecký pracovník, tréner pre spoločenské zvieratá, obchodný zástupca pre diéty spoločenských zvierat, ako laboratórny technik pre zvieratá, záchranár, poradca v chove zvierat a v zoologických záhradách a pod.
 • Absolvent študijného programu trh a kvalita potravín má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality, v zariadeniach spoločného stravovania a predaji potravín, poradenských inštitúciách (výroba, manipulácia potravín do obehu z pohľadu zavádzania systémov kvality), v školstve a vedecko-výskumných inštitúciách.
 • Absolvent študijného programu pohoda a ochrana zvierat sa vie uplatniť ako inšpektor ochrany zvierat (kontrola chovov farmových a spoločenských zvierat) alebo ako inšpektor ochrany životného prostredia, ako vysokošpecializovaný odborník v chovných zariadeniach pre chov zvierat určených na použitie v pokuse, ako vysokošpecializovaný odborník s pôsobnosťou pre experimentálne zverince, zoologické záhrady a inštitúcie zaoberajúce sa držbou opustených a hendikepovaných zvierat, ako zamestnanec orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti (polícia, armáda, záchranárske a hasičské zbory), v rámci kompetencií obcí a miest ako nezastupiteľný odborník pre riešenie problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s držbou a chovom zvierat, ako poskytovateľ služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, ako vysokokvalifikovaný odborník vo výskumných organizáciách a laboratóriách, na stredných a vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou pohody a ochrany zvierat a pod.
 • Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo - absolventi nájdu uplatnenie ako štátny, súkromný veterinárny lekár, riadiaci pracovník v živočíšnej výrobe, v zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v plemenárstve, pri ochrane štátnych hraníc, ekológie, v ochrane a v tvorbe životného prostredia, vedeckovýskumnej, vývojovej činnosti a v školstve, vo výrobe biopreparátov, liečiv, na styčných úsekoch s humánnou medicínou a so zdravotnou službou.
 • Študijný program hygiena potravín - absolventi sú schopní vykonávať dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu, vykonávať potrebný dozor nad epidemiologickými rizikovými činnosťami výroby, vykonávať laboratórne vyšetrenie potravín, epidemiologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach, riadiť prevádzku, technologické procesy výroby v potravinárskych podnikoch, vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia, vo vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti, v školstve, v styčných úsekoch s humánnou medicínou.
 • Absolventi študijného programu farmácia sa uplatnia v nasledovných oblastiach doma i v zahraničí:
  • Lekárnictvo - výdaj, distribúcia liekov, magistraliter príprava liečiv, komunikácia s pacientmi o liečivách - t.j. vykonávanie farmaceutickej starostlivosti o pacientov v systéme zdravotnej starostlivosti;
  • Nemocničné a medicínske centrá - absolventi môžu vykonávať farmaceutickú starostlivosť o pacientov ako klinickí farmaceuti pre lekársku praktickú a klinickú zdravotnú starostlivosť s možnou špecializáciou, napr. na onkológiu, infekčné ochorenia, psychiatriu a pod.;
  • Farmaceutický priemysel - absolventi farmácie sa uplatnia na úseku vývoja a výroby liečiv, vo výskume vyvíjaných, nových, farmakologicky účinných látok a farmakologických produktov, môžu sa podieľať na biologickom odskúšavaní nových liečiv, resp. nových farmakologických prípravkov;
  • Školstvo - absolventi farmácie sa môžu uplatniť v zdravotníckom strednom i univerzitnom školstve, ako budúci profesionálny vedeckí resp. pedagogickí pracovníci;
  • Komerčná sféra - absolventi farmácie sa môžu uplatniť v kozmetickom priemysle a ako díleri veľkých farmaceutických spoločností, tiež sú využiteľní vo výskumných ústavoch a zariadeniach ako odborníci v oblasti vývoja, syntézy a biologického odskúšavania liečiv;
  • Kontrola liečiv - majú uplatnenie v systémoch štátnej kontroly liečiv a ako odborníci na lieky i v zdravotných poisťovniach, resp. v systéme poisťovníctva.

Hodnotenie prijímacej skúšky, prijímacieho konania a ďalších podmienok pre prijatie na štúdium na akademický rok 2024/2025 pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku

Prijímacia komisia hodnotí úspešnosť uchádzača a overuje jeho schopnosti a predpoklady pre štúdium v širšom kontexte na základe nasledovných kritérií:

Bakalárske študijné programy (prvý stupeň vysokoškolského štúdia):

ŠP BKaP-DF, Canhip-DF, K-DF a K-ExF:

Poradie sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitných skúšok a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity:

a) Hodnotenie maturitnej skúšky:
Priemer 1,00
35 bodov
Priemer 1,01 – 1,25
30 bodov
Priemer 1,26 – 1,50
25 bodov
Priemer 1,51 – 1,75
20 bodov
Priemer 1,75 – 2,00
15 bodov
Priemer 2,01 – 2,25
10 bodov
Priemer 2,26 – 2,50
5 bodov
Priemer od 2,51 a viac
0 bodov
b) Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia): Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; pri účasti vo viacerých kolách je akceptovaný doklad z najvyššieho kola:
Národné kolá (okresné, krajské, celoštátne) s umiestnením 1. – 3.miesto
5 bodov
Medzinárodné kolo

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za účasť a/alebo umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach a/alebo SOČ je 20.
10 bodov
c) Iné aktivity: Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; akceptuje sa iba jedna aktivita: Olympiády a súťaže z iných ako profilových predmetov s umiestnením:
1. až 3. miesto

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za iné aktivity sú 3.
3 body
ŠP VetSes-DF a VetSes-ExF:

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutých bodov z testu z biológie a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity:

a) Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia):
Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; pri účasti vo viacerých kolách je akceptovaný doklad z najvyššieho kola:
Národné kolá (okresné, krajské, celoštátne) s umiestnením 1. – 3.miesto
5 bodov
Medzinárodné kolo

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za účasť a/alebo umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach a/alebo SOČ je 20.
10 bodov
b) Iné aktivity:
Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; akceptuje sa iba jedna aktivita: Olympiády a súťaže z iných ako profilových predmetov s umiestnením:
1. až 3. miesto

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za iné aktivity sú 3.
3 body

Magisterské študijné programy (druhý stupeň vysokoškolského štúdia):

ŠP TaKP, PaOZ-DF, PaOZ-ExF:

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru za štúdium v I. stupni vysokoškolského štúdia.

Magisterský a doktorské študijné programy (spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia):

ŠP VVL, HP a F:

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity:

a) Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia):
Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; pri účasti vo viacerých kolách je akceptovaný doklad z najvyššieho kola:
Národné kolá (okresné, krajské, celoštátne) s umiestnením 1. – 3.miesto
5 bodov
Medzinárodné kolo

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za účasť a/alebo umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach a/alebo SOČ je 20.
10 bodov
b) Iné aktivity:
Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; akceptuje sa iba jedna aktivita: Olympiády a súťaže z iných ako profilových predmetov s umiestnením:
1. až 3. miesto

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za iné aktivity sú 3.
3 body