Loading...

Projekty

Projekty KEGA

017UVLF-4/2022
Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému
Riešiteľ: doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

016UVLF-4/2022
Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo
Riešiteľ: MVDr. Martin Kožár, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

015UVLF-4/2022
Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia
Riešiteľ: RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

009UVLF-4/2022
Transmisia výsledkov výskumu do inovácie výuky študijného predmetu Etológia zvierat
Riešiteľ: prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

008UVLF-4/2022
Koronavírusové choroby zvierat
Riešiteľ: MVDr. Boris Vojtek, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

006UVLF-4/2022
Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív
Riešiteľ: doc. MVDr. Bc. Andrej Marcin, CSc.
Obdobie: 2022 – 2024

005UVLF-4/2022
Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia
Riešiteľ: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

004UVLF-4/2022
Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní
Riešiteľ: MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

001UVLF-4/2022
Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Riešiteľ: MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

015UVLF-4/2021
Využitie digitálnych online komunikačných prostriedkov pri realizácii dištančného vzdelávania v študijnom predmete Úradná kontrola potravín
Riešiteľ: Ivona Kožárová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

013UVLF-4/2021
Tvorba študijného materiálu pre teoretickú a praktickú prípravu z predmetu – Mykológia a mykotoxikológia krmív a potravín
Riešiteľ: Pavlina Jevinová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

010UVLF-4/2021
Internacionalizácia edukačného procesu v študijnom programe Farmácia virtualizáciou predmetu Farmaceutická botanika so zameraním na mikroskopiu liečivých rastlín
Riešiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

009UVLF-4/2021
Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika
Riešiteľ: MVDr. Zuzana Farkašová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

007UVLF-4/2021
Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov
Riešiteľ: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

005UVLF-4/2021
Inovácia výučby embryológie vo veterinárskej medicíne a implementácia nových didaktických prostriedkov
Riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

017UVLF-4/2020
Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a "Kynológia"
Riešiteľ: MVDr. Ján Čurlík, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

015UVLF-4/2020
Zvýšenie úrovne pedagogického procesu modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“
Riešiteľ: doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

013UVLF-4/2020
Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia
Riešiteľ: MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

012UVLF-4/2020
Implementácia moderných a inovatívnych technológií do vyučovacieho procesu fyziológie
Riešiteľ: MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

011UVLF-4/2020
Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie
Riešiteľ: MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022