Loading...

Projekty

Projekty KEGA

015UVLF-4/2021
Využitie digitálnych online komunikačných prostriedkov pri realizácii dištančného vzdelávania v študijnom predmete Úradná kontrola potravín
Riešiteľ: Ivona Kožárová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

013UVLF-4/2021
Tvorba študijného materiálu pre teoretickú a praktickú prípravu z predmetu – Mykológia a mykotoxikológia krmív a potravín
Riešiteľ: Pavlina Jevinová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

007UVLF-4/2020
Inovácia vo výučbe hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Riešiteľ: Jana Maľová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

004UVLF-4/2018
Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Obdobie: 2018 – 2020

013UVLF-4/2017
Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou
Riešiteľ: Lenka Krešáková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

008UVLF-4/2017
Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia
Riešiteľ: Monika Šuleková, RNDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

003UVLF-4/2017
Ochrana zvierat pred týraním - pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov
Riešiteľ: Daniela Takáčová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

002UVLF-4/2017
BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax
Riešiteľ: Štefan Vilček, prof. Ing., DrSc.
Obdobie: 2017 – 2019

013UVLF-4/2016
Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov Farmaceutická botanika, Produkcia liečivých rastlín a Farmakognózia
Riešiteľ: Jarmila Eftimová, doc. Ing., CSc.
Obdobie: 2016 – 2018

008UVLF-4/2016
Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej vyúčbe anatómie v študijnom programe Farmácia
Riešiteľ: Katarína Vdoviaková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

003UVLF-4/2016
Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF
Riešiteľ: Rudolf Hromada, MVDr. , PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

016UVLF-4/2015
Pokročilé bioinformatické metódy pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov
Riešiteľ: Mangesh Bhide, doc., MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

015UVLF-4/2015
Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín
Riešiteľ: Jarmila Eftimová, doc., Ing., CSc.
Obdobie: 2015 – 2017

011UVLF-4/2015
Bezpečnosť potravín-študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program
Riešiteľ: Jozef Nagy, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

009UVLF-4/2015
Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine
Riešiteľ: Andrej Marcin, MVDr.,Bc., CSc.
Obdobie: 2015 – 2017

008UVLF-4/2015
Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat
Riešiteľ: Jana Kottferová, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

006UVLF-4/2015
Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu základy fyziológie pre kynológov
Riešiteľ: Silvia Ondrašovičová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

005UVLF-4/2015
Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
Riešiteľ: Eva Dudriková, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

004UVLF-4/2015
Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny
Riešiteľ: Pavel Naď, doc., MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017