Loading...

Projekty

Projekty KEGA

017UVLF-4/2022

Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému

Riešiteľ: doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

016UVLF-4/2022

Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo

Riešiteľ: MVDr. Martin Kožár, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

015UVLF-4/2022

Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia

Riešiteľ: RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

009UVLF-4/2022

Transmisia výsledkov výskumu do inovácie výuky študijného predmetu Etológia zvierat

Riešiteľ: prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

008UVLF-4/2022

Koronavírusové choroby zvierat

Riešiteľ: MVDr. Boris Vojtek, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

006UVLF-4/2022

Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív

Riešiteľ: doc. MVDr. Bc. Andrej Marcin, CSc.
Obdobie: 2022 – 2024

005UVLF-4/2022

Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia

Riešiteľ: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

004UVLF-4/2022

Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní

Riešiteľ: MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

001UVLF-4/2022

Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Riešiteľ: MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

015UVLF-4/2021

Využitie digitálnych online komunikačných prostriedkov pri realizácii dištančného vzdelávania v študijnom predmete Úradná kontrola potravín

Riešiteľ: Ivona Kožárová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

013UVLF-4/2021

Tvorba študijného materiálu pre teoretickú a praktickú prípravu z predmetu – Mykológia a mykotoxikológia krmív a potravín

Riešiteľ: Pavlina Jevinová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

010UVLF-4/2021

Internacionalizácia edukačného procesu v študijnom programe Farmácia virtualizáciou predmetu Farmaceutická botanika so zameraním na mikroskopiu liečivých rastlín

Riešiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

009UVLF-4/2021

Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika

Riešiteľ: MVDr. Zuzana Farkašová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

007UVLF-4/2021

Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov

Riešiteľ: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

005UVLF-4/2021

Inovácia výučby embryológie vo veterinárskej medicíne a implementácia nových didaktických prostriedkov

Riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

017UVLF-4/2020

Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a "Kynológia"

Riešiteľ: MVDr. Ján Čurlík, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

015UVLF-4/2020

Zvýšenie úrovne pedagogického procesu modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“

Riešiteľ: doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

013UVLF-4/2020

Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia

Riešiteľ: MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

012UVLF-4/2020

Implementácia moderných a inovatívnych technológií do vyučovacieho procesu fyziológie

Riešiteľ: MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

011UVLF-4/2020

Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie

Riešiteľ: MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022