Loading...

Organizačná štruktúra

Ústav vedeckých informácií a knižnica

Medziknižničná výpožičná služba

Ústav vedeckých informácií a knižnica poskytuje:

  • medziknižničné výpožičné služby (MVS) iným knižniciam v Slovenskej republike z fondu knižnice a jej čiastkových knižníc,
  • služby MVS svojim používateľom, zabezpečuje kópie článkov alebo výpožičky kníh z iných knižníc Slovenskej republiky v prípade, že knižnica nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde a nevlastní ju žiadna iná knižnica sídliaca v Košiciach.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
Knižnica zabezpečuje výpožičku knihy alebo kópiu článku prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby zo zahraničných knižníc, v prípade, že sa daný dokument nenachádza vo fondoch knižníc SR.
MVS MMVS je na základe bibliografického popisu, ktorý používateľ uvedie na elektronickej žiadanke MVS.