Loading...

Orgány univerzity

SPRÁVNA RADA

Novela zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách priniesla aj zmeny týkajúce sa správnej rady vysokej školy (§ 40 a § 41). Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti v súlade s poslaním vysokej školy. Správna rada verejnej vysokej školy uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy.

Členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Správna rada UVLF v Košiciach má sedem členov. Troch členov SpR volí a odvoláva Akademický senát UVLF v Košiciach, troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, siedmeho člena  si volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia SpR.

Funkčné obdobie členov SpR je päťročné. Podľa prechodného ustanovenia § 113am ods. 11 po prvom ustanovení SpR si jej členovia na  prvom zasadnutí žrebom určili 4 členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie 3 členov je dva roky.

Nová SpR UVLF v Košiciach sa zišla na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí 22. mája 2023.

Členovia Správnej rady UVLF v Košiciach

Predseda
MVDr. Miroslav Martinček
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2028) nominant ministra školstva SR
riaditeľ spoločností SPLN, spol. s r. o., MEDIALYZ, spol. s r. o., GRAMED, spol. s r. o.
Podpredseda
Ing. Tadeusz Frackowiak
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2028) nominant AS UVLF v Košiciach
člen predstavenstva Únie hydinárov Slovenska, predseda dozorných rád spoločnosti skupiny VEREX HOLDING, a. s.
Členovia
JUDr. Dušan Gažovský
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2028) nominant AS UVLF v Košiciach
štatutár DALTON, spol. s r. o.
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2025) nominant AS UVLF v Košiciach
člen dozornej rady Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
MVDr. Ladislav Stodola
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2028) nominant ministra školstva SR
člen prezídia KVL SR
JUDr. Jana Venhartová
(10. 4. 2023 – 9. 4. 2025) nominant ministra školstva SR
riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
Ing. Marek Kubovčík
(23. 5. 2023 – 22. 5. 2025) nominant SpR
Industrial Director Syráreň Bel Slovensko, a. s.
Tajomník
PhDr. Ľudmila Kundríková>
kancelárka UVLF v Košiciach