Loading...

Dokumenty

Výberové konania

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Zákonné spracovanie osobných údajov je pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Prečítajte si infromácie o spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474

Zodpovedná osoba - kontakt: 

+421 55 298 1998,  osobne.udaje@uvlf.sk

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

 • sprocúvanie osobných údajov osôb zúčastnených na výberovom konaní pre obsadenie miest a funkcií na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona 365/2004 Z. z. a zákona č. 369/2004 Z. z.,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,
 • zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania osobných údajov

Po ukončení účelu sa spisy neúspešným externým žiadateľom zasielajú naspäť. Úspešní žiadatelia - 80 rokov od narodenia zamestnanca v zmysle príslušného zákona a registratúrneho poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - vnútorného predpisu č. 65.

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, ma prostredníctvom zodpovednej osoby v súvislosti s so spracúvaním osobných údajov právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobým údajom dotýkajúcich sa konkrétnej dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je to možné,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na presnosť,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je to možné,
 • podať sťaźnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona.

Aktuálne výberové konania: