Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

OKRUHY TÉM K PRIJÍMACIEMU KONANIU

BIOLÓGIA

1. Úvod do biológie
Rozdelenie a charakteristika biologických vied. Dejiny biológie a jej významní predstavitelia. Metódy štúdia živej prírody.
2. Všeobecné vlastnosti živých sústav
Charakteristika všeobecných vlastností organizmov. Organizmus a prostredie. Organizácia živých organizmov. Rozdiely medzi živou a neživou prírodou.
3. Biológia bunky
Rastlinná a živočíšna bunka – zloženie, bunkové organely. Všeobecné vlastnosti bunky. Chemické zloženie bunky. Štruktúra prokaryotických a eukaryotických buniek. Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus. Diferenciácia buniek. Príjem a výdaj látok bunkou. Prenos energie v bunke.
4. Nebunkové a prokaryotické organizmy
Charakteristika a klasifikácia vírusov, baktérií, archeónov – význam.
5. Biológia rastlín
Rastlinné pletivá. Rastlinné orgány. Metabolizmus. Výživa. Chemosyntéza a fotosyntéza. Dýchanie. Voda a život rastliny. Minerálna výživa. Rozmnožovanie. Rast a vývin. Vnútorné a vonkajšie činitele ontogenézy.
6. Systém rastlín
Nižšie rastliny – stielkaté : systém a charakteristika, význam. Vyššie rastliny: vznik a vývoj. Systém a charakteristika, význam.
7. Huby
Charakteristika. Význam. Systém húb. Charakteristika líšajníkov – lichenizovaných húb.
8. Biológia a etológia živočíchov
Charakteristické znaky. Tkanivá. Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie. Krycia sústava. Oporná a pohybová sústava. Tráviaca sústava. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Obehové sústavy. Vylučovacia sústava. Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy. Termoregulácia. Zmyslové orgány. Správanie živočíchov.
9. Vývoj a systém živočíchov
Protozoa (bičíkovce, koreňonožce, výtrusovce, riasničkavce). Metazoa (hubky, pŕhlivce, nepŕhlivce) Protostomia (ploskavce, okrúhlovce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce). Deuterostomia (ostnatokožce, chordáty). Vertebrata (kruhoústnice, drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce).
10. Genetika
Molekulové základy genetiky. Genetika prokaryotov. Bunkové základy dedičnosti. Dedičnosť u mnohobunkových organizmov. Genetická premenlivosť. Dedičnosť v populácii organizmov. Mutácie. Význam genetiky.
11. Biológia človeka
Oporná a pohybová sústava. Tráviaca sústava. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Obehová sústava. Vylučovacia sústava. Riadiace a regulačné sústavy. Rozmnožovacie sústavy. Vývin jedinca.
12. Evolúcia organizmov – všeobecné zákonitosti. Vznik života na Zemi. Pôvod a vývoj človeka.
13. Ekológia
Základné ekologické pojmy. Abiotické a biotické zložky prostredia. Ekosystém. Biosféra. Vzťah organizmov a prostredia. Ekológia rastlín a živočíchov. Človek a prostredie.

Stiahnite si témy k prijímaciemu konaniu.

Odporúčaná literatúra:

  1. Biológia pre gymnázia (1 až 6)
  2. Biológia – súbor otázok a odpovedí na prijímacie skúšky , rok vydania  2020 (možno zakúpiť na UVLF  v Košiciach v Predajni skrípt alebo v e-shope)

CHÉMIA

1. Hmota
Chemické zákony, prvok, zlúčenina, zmes, typy sústav, atómová hmotnosť, relatívna atómová hmotnosť, molekulová hmotnosť, relatívna molekulová hmotnosť, mólová hmotnosť, látkové množstvo, mólový objem plynu, výpočty látkového množstva, výpočty z chemických vzorcov.
2. Stavba atómu
Elementárne častice atómu, charakteristiky atómu - protónové a nukleónové číslo, orbitály, kvantové čísla, pravidla zapĺňania orbitálov - výstavbový princíp, Pauliho princíp, Hundovo pravidlo.
3. Periodická sústava prvkov, vlastnosti prvkov a zlúčenín
Periodický zákon, periodická tabuľka, vzťah medzi štruktúrou atómu prvku a jeho postavením v periodickej tabuľke. Alkalické kovy, kovy alkalických zemín, chalkogény, halogény, vzácne plyny, vlastnosti prechodných a neprechodných prvkov (podskupiny A a B).
4. Chemické väzby
Elektronegativita. Medziatómové väzby: iónová väzba, kovalentná väzba, väzba σ (sigma) a π (pi), násobné väzby, hybridizácia sp3, sp2, sp, koordinačná väzba. Medzimolekulové väzby: vodíková väzba, Van der Waalsove sily.
5. Chemické názvoslovie anorganických zlúčenín
Oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli.
6. Teória roztokov: rozpustnosť látky, nasýtený roztok, zloženie roztokov, koncentrácia roztokov.
Výpočty: hmotnostné percento, objemové percento, molárna koncentrácia, látkové bilancie.
Elektrolyty, teória kyselín a zásad.
Elektrolytická disociácia, elektrolyty, disociačný stupeň. Teórie kyselín a zásad, Brönsted-Lowryho teória, konjugovaný pár, konštanta kyslosti a zásaditosti, iónový súčin vody, pH roztokov, hydrolýza solí.
Výpočty pH silných kyselín a zásad.
7. Chemické reakcie
Klasifikácia chemických reakcií, redoxné reakcie, redoxné vlastnosti prvkov a zlúčenín, vyrovnávanie oxidačno-redukčných rovníc, elektrolýza, zrážacie reakcie, súčin rozpustnosti, komplexotvorné reakcie, konštanta stability komplexov. Výpočty z chemickej rovnice. Rýchlosť chemickej reakcie, faktory ovplyvňujúce rýchlosť reakcií, katalýza, Guldberg-Waageov zákon, chemická rovnováha, rovnovážna konštanta.
8. Zloženie, štruktúra a vlastnosti organických zlúčenín
Vzorce v organickej chémii, izoméria zlúčenín, indukčný a mezomérny efekt, reakcie organických zlúčenín, rozdelenie organických zlúčenín.
9. Alkány, cykloalkány, alkény, alkadiény, alkíny
Homologický rad, homologický prírastok, všeobecný vzorec, názvoslovie, vlastnosti, izoméria, reakcie, výskyt, príprava.
Aromatické uhľovodíky
Delenie, izoméria, názvoslovie, kondenzované uhľovodíky, izolované uhľovodíky adičné reakcie, substitučné reakcie, substitučné pravidlá.
10. Deriváty acyklických a alicyklických uhľovodíkov
halogénderiváty, sulfónové kyseliny, nitroderiváty, amíny, diamíny, étery, alkoholy, tioly, aldehydy, ketóny, monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.
11. Deriváty arénov
Halogénderiváty, nitroderiváty, nitroderiváty, aromatické amíny, diazóniové soli, kopulácia, azofarbivá, kyseliny benzénsulfónové, fenoly, chinóny, aromatické alkoholy, aromatické aldehydy a ketóny, aromatické karboxylové kyseliny.
12. Funkčné deriváty karboxylových kyselín
Soli, halogenidy, anhydridy, amidy, imidy, estery.
Substitučné deriváty karboxylových kyselín
Halogénkyseliny, hydroxykyseliny, optická aktivita, oxokyseliny, aminokyseliny. Deriváty kyseliny uhličitej.
13. Heterocyklické zlúčeniny, vlastnosti, názvoslovie
Päťčlánkové heterocykly s jedným heteroatómom, s dvoma heteroatómami, šesťčlánkové heterocykly s jedným heteroatómom, s dvoma heteroatómami, kondenzované heterocyklické zlúčeniny.
14. Chémia prírodných látok
Sacharidy - vzorce, reakcie, funkcia, monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy.
Lipidy – funkcia, vlastnosti, jednoduché a zložené lipidy.
Peptidy - vznik, názvoslovie, delenie, významné peptidy.
Proteíny - delenie proteínov, štruktúra proteínov, izoelektrický bod.
Nukleové kyseliny – štruktúra, vlastnosti, väzby.

Stiahnite si témy k prijímaciemu konaniu.

Odporúčaná literatúra:

  1. Chémia pre gymnáziá
  2. Chémia v otázkach - podklady k prijímaciemu konaniu,  UVLF, Košice 2020. (možno zakúpiť na UVLF  v Košiciach v predajni skrípt a v e-shope UVLF)