Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Sociálne štipendiá

Od 1.9.2012 sa sociálne štipendiá pre študentov vysokých škôl priznávajú v zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.102/2006 MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Základnými podmienkami pre priznanie sociálneho štipendia sú

  • trvalý pobyt na území SR ( nie je rozhodujúce štátne občianstvo)
  • denná forma štúdia ( pri externej forme nárok na sociálne štipendium nevzniká)

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia možno podať kedykoľvek v priebehu akademického roka - po zápise do príslušného akademického roka, pričom štipendium sa priznáva od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Za deň podania žiadosti sa považuje deň, kedy bola žiadosť prijatá univerzitou. Rozhodnutie o priznaní resp. nepriznaní sociálneho štipendia sa vydáva do 30 až 60 dní odo dňa podania žiadosti.

Priznané štipendium je možné vyplatiť až vtedy, keď rozhodnutie o jeho priznaní nadobudne právoplatnosť, t.j. po uplynutí 15 dní odo dňa, kedy je rozhodnutie prevzaté (poštou alebo osobne na študijnom oddelení).

Pokiaľ sa počas akademického roka zmení situácia v rodine (napr. niekto z rodičov začne poberať dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, invalidný alebo starobný dôchodok...), študent má právo podať si žiadosť o prehodnotenie výšky sociálneho štipendia. Štipendium sa priznáva do 30. 06. príslušného akademického roka, najviac však do konca mesiaca, kedy študent prestáva byť študentom (ukončenie, prerušenie, zanechanie štúdia).

Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka; u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.

Študentom, ktorých rodičia v čase podania žiadosti poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo dávku v nezamestnanosti, nemocenské alebo sú v evidencii nezamestnaných (aj po uplynutí podporného obdobia) sa štipendium priznáva len na obdobie 5 mesiacov, po uplynutí tohto obdobia si študent môže opätovne podať žiadosť o priznanie sociálneho štipendia.

V súlade s metodickým pokynom Ministerstva školstva SR sa do príjmov zarátava: príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikateľskej činnosti či inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, dávka v hmotnej núdzi (okrem jednorazovej), dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok, sociálny dôchodok, výživné.

Do príjmu sa nezarátava jednorazová štátna sociálna dávka, prídavok na dieťa, peňažný príspevok občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, sociálne štipendium, motivačné štipendium, prospechové štipendium, úroky v banke na termínovanom vklade, dar (na základe darovacej zmluvy).

Študenti si žiadosti spolu s potrebnými prílohami podávajú na podateľni UVLF v Košiciach alebo na Študijnom oddelení na Referáte evidencie a sociálnej podpory študentov.

Pred podaním žiadosti si prosím dôkladne prečítajte ďalšie pokyny a usmernenia: