Loading...

Dokumenty

HODNOTENIE KVALITY

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zabezpečuje vnútorný systém kvality v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a Štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).

Na základe ustanovení  zákona o vysokých školách UVLF vypracovala, schválila a implementovala v roku 2013 vnútorný predpis č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na základe získaných skúseností, ako aj na základe odporúčaní expertov v rámci medzinárodnej akreditácie UVLF v októbri 2015 bol tento predpis v marci 2016 novelizovaný a boli v ňom jasne vymedzené kompetencie v oblasti hodnotenia kvality na UVLF v Košiciach tak, aby zodpovedal požiadavkám zákona o vysokých  školách a požiadavkám pre akreditáciu inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie v oblasti veterinárnej medicíny zo strany Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE).

V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania UVLF v Košiciach vykonáva hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus (PDCA – Planning, Doing, Checking, Acting).