Loading...

Neinvestičný fond UVLF v Košiciach

Bol zriadený podľa § 3ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch 02.12.2002 za účelom, ktorého je skvalitnenie materiálnych podmienok praktického vzdelávania domácich ale i zahraničných študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania poskytovaných v rámci študijných programov realizovaných UVLF v Košiciach. Hlavným poslaním neinvestičného fondu je finančne podporiť akékoľvek aktivity súvisiace s naplnením jeho účelu, s ambíciou dosiahnuť všeobecne prospešný cieľ, ktorým je podpora vzdelávania najmä v rozsahu plánov pedagogickej činnosti UVLF a dlhodobého zámeru verejnej vysokej školy. Zámerom neinvestičného fondu je získať finančnú podporu od rôznych vedeckých, pedagogických, výskumných ustanovizní doma i v zahraničí, od obcí, zo štátneho rozpočtu, ako aj z radov podnikateľských subjektov i fyzických osôb.

Účelom zriadenia neinvestičného fondu je:

  1. podporiť praktické vzdelávanie domácich i zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných UVLF ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania, najmä finančnou podporou praktických ukážok, výstav, konferencií, inštruktáží alebo iných podobných foriem vzdelávania
  2. podporiť záujmové aktivity študentov súvisiace s veterinárnou problematikou na akademickej pôde
  3. uplatniť všetky ostatné možné podpory, ktoré sú v súlade s hlavným účelom neziskového fondu.
Orgánmi neinvestičného fondu sú správna rada a správca. Aktuálne ich personálne predstavujú:
Predseda správnej rady:
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Členovia správnej rady:
prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
Správca:
JUDr. Viera Jančíková
Prehľad finančných príjmov a poskytnutej podpory za posledné 3 roky:
Rok
Príjmy
Finančná podpora
2022
2% z dane z príjmov za rok 2021 od fyzických a právnických osôb:
7 447,52 €
Nákup výpočtovej techniky pre účely vzdelávania: 6 874,70 €
Príspevok na účasť študenta ŠP VVL na medzinárodnom seminári v rámci aktivít IVSA: 572,82 €
2021
2% z dane z príjmov za rok 2020 od fyzických a právnických osôb:
4 226,93 €
Nákup počítačového vybavenia pre samoštúdium študentov v celkovej výške: 4 356,- €
2020
2% z dane z príjmov za rok 2019 od fyzických a právnických osôb:
1 435,68 €
Nákup hnuteľného majetku – počítačovej techniky pre dištančnú formu štátnych skúšok: 2 001,80 €