Loading...

Neinvestičný fond UVLF v Košiciach

Bol zriadený podľa § 3ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch 02.12.2002 za účelom, ktorého je skvalitnenie materiálnych podmienok praktického vzdelávania domácich ale i zahraničných študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania poskytovaných v rámci študijných programov realizovaných UVLF v Košiciach. Hlavným poslaním neinvestičného fondu je finančne podporiť akékoľvek aktivity súvisiace s naplnením jeho účelu, s ambíciou dosiahnuť všeobecne prospešný cieľ, ktorým je podpora vzdelávania najmä v rozsahu plánov pedagogickej činnosti UVLF a dlhodobého zámeru verejnej vysokej školy. Zámerom neinvestičného fondu je získať finančnú podporu od rôznych vedeckých, pedagogických, výskumných ustanovizní doma i v zahraničí, od obcí, zo štátneho rozpočtu, ako aj z radov podnikateľských subjektov i fyzických osôb.

Dodatkom č. 2 k Štatútu neinvestičného fondu bol zmenený účel fondu od 01.11.2023 nasledovne:

  1. podporiť praktické vzdelávanie domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných UVLF ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania;
  2. podporiť záujmové aktivity domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných UVLF ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania;
  3. uplatniť všetky ostatné možné formy podpory, ktoré sú v súlade s hlavným účelom neinvestičného fondu.
Orgánmi neinvestičného fondu sú správna rada a správca. Aktuálne ich personálne predstavujú:
Predseda správnej rady:
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Členovia správnej rady:
prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
Správca:
JUDr. Viera Jančíková
Prehľad finančných príjmov a poskytnutej podpory za posledné 4 roky:
Rok
Príjmy
Finančná podpora
2023
2% z dane z príjmov za rok 2022 od fyzických a právnických osôb:
7 420,55 €
Nákup výpočtovej techniky do posluchární pre účely vzdelávania: 6 828,23 €
Príspevok na účasť dvoch študentiek ŠP farmácia na vzdelávacom kongrese EPSA v Slovinsku: 680,00 €
2022
2% z dane z príjmov za rok 2021 od fyzických a právnických osôb:
7 447,52 €
Nákup výpočtovej techniky pre účely vzdelávania: 6 874,70 €
Príspevok na účasť študenta ŠP VVL na medzinárodnom seminári v rámci aktivít IVSA: 572,82 €
2021
2% z dane z príjmov za rok 2020 od fyzických a právnických osôb:
4 226,93 €
Nákup počítačového vybavenia pre samoštúdium študentov v celkovej výške: 4 356,- €
2020
2% z dane z príjmov za rok 2019 od fyzických a právnických osôb:
1 435,68 €
Nákup hnuteľného majetku – počítačovej techniky pre dištančnú formu štátnych skúšok: 2 001,80 €