Loading...

Akreditované študijné programy

Pohoda a ochrana zvierat

Študijný odbor:
pohoda a ochrana zvierat
Stupeň vysokoškoského štúdia:
2. (magisterské - Mgr.)
Forma štúdia:
denná a externá

Profil absolventa:

Štúdium v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat je zamerané na zvládnutie teoretických vedomostí z oblasti ochrany životného prostredia súvisiaceho s chovom zvierat. Študent spozná spôsoby asanácie prostredia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pri chove zvierat, spozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov, získa poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, o využití a spracovaní organických odpadov z hľadiska ich využitia na hnojenie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie, získa prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne účely, ktoré sú zamerané najmä na ich ochranu a pohodu. Získa vedomosti o správaní sa zvierat.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu pohoda a ochrana zvierat sa vie uplatniť ako inšpektor ochrany zvierat (kontrola chovov farmových a spoločenských zvierat) alebo ako inšpektor ochrany životného prostredia, ako vysokošpecializovaný odborník v chovných zariadeniach pre chov zvierat určených na použitie v pokuse, ako vysokošpecializovaný odborník s pôsobnosťou pre experimentálne zverince, zoologické záhrady a inštitúcie zaoberajúce sa držbou opustených a hendikepovaných zvierat, ako zamestnanec orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti (polícia, armáda, záchranárske a hasičské zbory), v rámci kompetencií obcí a miest ako nezastupiteľný odborník pre riešenie problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s držbou a chovom zvierat, ako poskytovateľ služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, ako vysokokvalifikovaný odborník vo výskumných organizáciách a laboratóriách, na stredných a vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou pohody a ochrany zvierat a pod.

Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program PaOZ - denná forma
Schválený študijný plán pre študijný program PaOZ - externá forma