Loading...

Akreditované študijné programy

POHODA A OCHRANA ZVIERAT

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 7 sú požadované ako výstupy vzdelávania vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. Situácia pri vzdelávaní v tomto študijnom programe si vyžaduje riešenie úloh, pri ktorých pôsobí veľa súvisiacich faktorov, vzdelávanie je často vysoko špecializované. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov získa absolvent poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, kde zabezpečenie a udržiavanie zdravia zvierat určených na produkciu rôznych druhov kvalitných a bezpečných živočíšnych produktov predstavuje neoddeliteľnú súčasť a predpoklad zabezpečenia požadovanej úžitkovosti zvierat a efektívnej produktivity chovateľov zvierat; získa teoretické vedomostí z oblasti ochrany životného prostredia súvisiaceho s chovom zvierat (znalosti z oblasti ochrany zložiek chovného prostredia, ktoré môžu byť rizikové vplyvom chovu zvierat - vzduch, voda, pôda); pozná spôsoby asanácie prostredia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pri chove zvierat z dôvodu zníženia dopadov na prostredie; pozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov a hodnotenia ukazovateľov kvality vody; má znalosti o využití a spracovaní organických odpadov z hľadiska ich využitia na hnojenie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie; má všeobecný prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne a vzdelávacie účely, najmä so zameraním na ich ochranu a pohodu; má znalosti o princípoch správania sa spoločenských zvierat; má vedomosti o posudzovaní správania sa zvierat počas prepravy na bitúnok ako aj v prostredí bitúnku; má vedomosti o vhodnosť stavebného a technologického riešenia vo vzťahu k etologickým potrebám hospodárskych zvierat, pozná požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov, ktorí so zvieratami pri preprave a na bitúnku manipulujú a usmrcujú ich. Pre zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú požadované špecializované zručnosti pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí. Informačné listy popisujú zručnosti, ktoré absolvent predmetu dosiahne. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa zručnosti, ktoré mu umožnia vypracovať programy zabezpečenia požadovaného zdravotného stavu pre konkrétne chovy a druhy produkčných zvierat, nakoľko má dôležité poznatky o širokom spektre zdravotných problémov, ich príčinách, ekonomickom význame a možnostiach ich prevencie u príslušných druhov produkčných zvierat; je schopný aktívne prispievať k ochrane životného prostredia vo vzťahu k chovu zvierat; je schopný riadiť asanáciu prostredia, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu; je odborníkom na ochranu vody, vodných zdrojov a hodnotenie ukazovateľov kvality vody; orientuje sa v základoch právnych odvetví - trestné právo, občianske právo hmotné, správne právo súvisiacich s ich ochranou a pohodou; pozná prejavy správania psov, mačiek, fretiek, králikov a drobných hlodavcov, pozná ich potreby súvisiace s pohodou; vie posúdiť správanie sa zvierat počas prepravy na bitúnok ako aj v prostredí bitúnku; vie posúdiť vhodnosť stavebného a technologického riešenia vo vzťahu k etologickým potrebám hospodárskych zvierat; je odborne spôsobilý posúdiť plnenie požiadaviek na prepravu zvierat a na ich ochranu počas zabíjania na bitúnku; je schopný v praxi aplikovať požiadavky na zabezpečenie ochrany zvierat v súlade s relevantnými právnymi úpravami. Okrem vyššie uvedených ťažiskových zručností vie určiť poruchy správania zvierat a poruchy zdravia zvierat; vie určiť choroby psov, mačiek a ďalších spoločenských zvierat, prežúvavcov, ošípaných, koní a hydiny; ovláda úlohy orgánov štátnej správy a inštitúcií pri ochrane zvierat; ovláda laboratórnu diagnostiku porúch vnútorného prostredia a dokáže vykonávať laboratórne vyšetrenie parazitárnych a infekčných chorôb zvierat a spracovávať výsledky z týchto vyšetrení; vie využívať znalosti ochrany, pohody a chovu zvierat pri riadení podnikov, organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa živočíšnou produkciou, chovom zvierat, pohodou zvierat alebo ich ochranou; vie poskytnúť fyzioterapiu zvieratám, je schopný vykonávať rehabilitáciu a prevenciu tráum u zvierat z dôvodu služobného výkonu, alebo športu, dokáže optimalizovať tréningový program zvierat a je odborne spôsobilý plniť svoje povinnosti pri výkone kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany zvierat. Všeobecne definované kompetencie pre úroveň 7 EKR sú - riadiť a transformovať kontext práce alebo štúdia, ktoré sú komplexné, nepredvídateľné a vyžadujú si nové strategické prístupy a niesť zodpovednosť za prispievanie k odborným poznatkom a postupom a/alebo za hodnotenie strategickej výkonnosti tímov. Túto kvalifikáciu dosahujú vyšší odborníci a manažéri, ktorí majú prístup k práci a ku kariérnemu postupu v špecializovanej oblasti. Ich úroveň podporuje priamy prístup k vysokošpecializovanej nezávislej práci a je kvalifikáciou pre kariéru v odbornej a riadiacej práci. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa

Uplatniteľnosť:
Absolvent študijného programu pohoda a ochrana zvierat sa vie uplatniť ako inšpektor ochrany zvierat (kontrola chovov farmových a spoločenských zvierat); ako inšpektor ochrany životného prostredia; ako vysokošpecializovaný odborník v chovných zariadeniach pre chov zvierat určených na použitie v pokuse; ako vysokošpecializovaný odborník s pôsobnosťou pre experimentálne zverince, zoologické záhrady a inštitúcie zaoberajúce sa držbou opustených a hendikepovaných zvierat; ako zamestnanec orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti a inštitúcií využívajúcich zvieratá pri svojej činnosti (napr. polícia, armáda, záchranárske a hasičské zbory); v rámci kompetencií obcí a miest ako nezastupiteľný odborník pre riešenie problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s držbou a chovom zvierat; ako poradca pre podnikanie v oblasti chovu zvierat; v organizáciách zaoberajúcich sa hipoterapiou, canisterapiou alebo inými aktivitami, pri ktorých sa využívajú zvieratá; ako poskytovateľ služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat; ako vysokokvalifikovaný odborník vo výskumných organizáciách a laboratóriách, na stredných a vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou pohody a ochrany zvierat a pod.