Loading...

Študenti so špecifickými potrebami

Základné informácie

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:

 • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
 • s chronickým ochorením,
 • so zdravotným oslabením,
 • s psychickým ochorením,
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • s poruchami učenia.

Študent so špecifickými potrebami podáva na študijnom oddelení Žiadosť študenta o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami.

Študent so špecifickými potrebami predkladá pre účely vyhodnotenia svojich špecifických potrieb a rozsah podporných služieb pre štúdium najmä:

 • lekárske vysvedčenie, nie staršie ako tri mesiace, ktorým je lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • vyjadrenie psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

Študent so špecifickými potrebami, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:

 • zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
 • individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
 • osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon, 
 • individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
 • odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študent, ktorý už bol zaradený medzi študentov so špecifickými potrebami, môže v prípade potreby požiadať o prehodnotenie poskytovaných podporných služieb.