Loading...

Študenti so špecifickými potrebami

Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami na UVLF v Košiciach upravuje postup Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pri vytváraní všeobecne prístupného akademického prostredia a zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

UVLF  v Košiciach vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

UVLF v Košiciach uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami zaisťuje podporné služby prostredníctvom koordinátora a v spolupráci so špeciálnym pedagogickým pracoviskom na podporu študentov so ŠP, ktoré plní úlohu metodického, znalostného a koordinačného centra, zriadenom na Technickej univerzite v Košiciach.

Podporu uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami v závislosti od individuálnych potrieb konkrétnej osoby a od typu jej zdravotného znevýhodnenia zabezpečuje koordinátor.

Ozohľadnenie špecifických potrieb počas prijímacieho konania musí uchádzač so špecifickými potrebamipožiadať. Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky vzhľadom k jeho špecifickým potrebám pripája uchádzač o štúdium k prihláške.

Viac sa dozvieš v  Smernici o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami na UVLF v Košiciach.