Loading...

Orgány univerzity

VEDECKÁ RADA

Vedecká rada UVLF v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení Akademického senátu UVLF v Košiciach. Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF v Košiciach je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach. Členmi Vedeckej rady UVLF v Košiciach sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov UVLF v Košiciach, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností.

Vedecká rada UVLF v Košiciach

Členovia akademickej obce UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
vedúci Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
docentka na Katedre anatómie, histológie a fyziológie
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
vedúca Ústavu parazitológie
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
vedúci Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
vedúci Katedry farmakológie a toxikológie 
prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
prednosta Kliniky prežúvavcov
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
docent na Klinike prežúvavcov
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
docentka na Katedre anatómie, histológie a fyziológie
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
riaditeľ Centra aplikovaného výskumu
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
docent na Katedre hygieny a technológie potravín
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.
prednosta Kliniky ošípaných
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
vedúca Katedry patologickej anatómie a patologickej fyziológie
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
vedúca Katedry mikrobiológie a imunológie
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.
profesor na Katedre biológie a genetiky
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prednosta Kliniky koní
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
vedúci Katedry farmaceutickej technológie
Nečlenovia akademickej obce UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, ŠVPS SR, Bratislava
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor, Technická univerzita vo Zvolene
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
Farmaceutická fakulta, UK Bratislava
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor, VFU Brno
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., MBA
dekanka, Farmaceutická fakulta VFU Brno
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor, UPJŠ v Košiciach
PharmDr. Vasiľ Šatnik, PhD.
člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory v Bratislave
MVDr. Silvia Štefáková
prezidentka, Komora veterinárnych lekárov SR, Bratislava