Loading...

Orgány univerzity

VEDECKÁ RADA

Vedecká rada UVLF v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení Akademického senátu UVLF v Košiciach. Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF v Košiciach je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach. Členmi Vedeckej rady UVLF v Košiciach sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov UVLF v Košiciach, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností.

Vedecká rada UVLF v Košiciach

Členovia akademickej obce UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
predseda vedeckej rady, rektor UVLF v Košiciach
prof. MVSc. Mangesh Bhide, PhD.
vedúci Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
profesorka na Klinike malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
profesorka na Katedre biológie a fyziológie
prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
profesorka na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.
prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. MVDr. Peter Korim,  CSc.
vedúci Katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
profesor na Katedre farmakológie a toxikológie
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
vedúci Katedry chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
vedúci Katedry farmakológie a toxikológie
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
vedúci Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
profesorka na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice
prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
prednosta Kliniky prežúvavcov Univerzitnej veterinárnej nemocnice
prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
vedúca Katedry mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
profesor na Klinike prežúvavcov
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
profesor na Klinike koní Univerzitnej veterinárnej nemocnice
prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
profesorka na Katedre morfologických disciplín
prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.
profesor na Katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
profesorka na Katedre morfologických disciplín,
predsedníčka Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
profesorka na Klinike malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice
Nečlenovia akademickej obce UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, BA
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. Košice
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, UPJŠ v Košiciach
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
dekan, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
MVDr. Ľubomír Kráľ
prezident, Komora veterinárnych lekárov SR
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor, Technická univerzita vo Zvolene
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor, Veterinární univerzita Brno
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
rektor, UPJŠ v Košiciach
PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident, Slovenská lekárnická komora
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
dekan, Farmaceutická fakulta Masarykova univerzita Brno