Loading...

Orgány univerzity

KOLÉGIUM REKTORA

Kolégium rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia sú prorektori, kvestor, vedúci katedier, prednostovia kliník a kancelár. Rektor môže podľa potreby počet členov rozšíriť. Kolégium zvoláva rektor podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. Kolégium rektora prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia univerzity, zabezpečuje prenos informácií z vedenia na pracoviská a prejednáva a zabezpečuje plnenie hlavných úloh univerzity.

Kolégium rektora UVLF v Košiciach

Členovia vedenia
NAGY Jozef, prof. MVDr., PhD.
rektor
TOMKO Martin, MVDr., PhD.
prorektor pre vzdelávanie
KOŠČOVÁ Jana, doc. MVDr., PhD.
prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
KOSTECKÁ Zuzana, doc. MVDr., PhD.
prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
NAGY Oskar, prof. MVDr., PhD.
profesor na Klinike prežúvavcov
VOJTEK Boris, MVDr., PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
SCHRÉTER Róbert, Ing., PhD.
kvestor
Vedúci katedier
EIBENOVÁ Andrea, Mgr.
Katedra všeobecných kompetencií
SOPKOVÁ Drahomíra, doc. MVDr., PhD.
Katedra biológie a fyziológie
OČENÁŠ Peter, RNDr., PhD.
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
BUJŇÁK Lukáš, MVDr., PhD.
Katedra výživy a chovu zvierat
MUDROŇOVÁ Dagmar, prof. MVDr., PhD.
Katedra mikrobiológie a imunológie
LACA MEGYESI Štefánia, PharmDr., PhD. MSc.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
LEGÁTH Jaroslav, prof. MVDr., CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie
ONDREJKOVÁ Anna, prof. MVDr., PhD.
Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spol. zdravia
KORIM Peter, doc. MVDr., CSc.
Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat
MARCINČÁK Slavomír, prof. MVDr., PhD.
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
KURHAJEC Slavomír, PharmDr., PhD.
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
HERICH Róbert, prof. MVDr., PhD.
Katedra morfologických disciplín
LAZÁR Peter, doc. MVDr., PhD.
Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie
Prednostovia kliník
HORŇÁK Slavomír, doc. MVDr., PhD.
Klinika malých zvierat
BÍLEK Ján, doc. MVDr., PhD.
Klinika koní
MUDROŇ, Pavol prof. Dr. MVDr., PhD., Dip. ECBHM
Klinika prežúvavcov
NOVOTNÝ Jaroslav, doc. MVDr., PhD.
Klinika ošípaných
MOLNÁR Ladislav, doc. MVDr., PhD.
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
Kancelárka
KUNDRÍKOVÁ Ľudmila, PhDr.
kancelárka