Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

ON LINE prípravný kurz z chémie a biológie

pre záujemcov o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oznamuje, že organizuje pre záujemcov o štúdium v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia “ON LINE - prípravný kurz z chémie a biológie”.

Prípravný kurz je určený najmä študentom posledných ročníkov stredných škôl. Charakter kurzu je výučbový. Je zameraný na zopakovanie učiva zo strednej školy, doplnenie vedomosti zo strednej školy, prípravu a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z chémie a biológie nielen na našu univerzitu, ale aj iné vysoké školy kde sa vyžadujú vedomosti z predmetov biológia a chémia. Súčasťou prípravného kurzu bude absolvovanie priebežných testov. Je vedený skúsenými pedagógmi z Katedry chémie, biochémie a biofyziky a z Katedry biológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Garantom kurzu je prorektor pre vzdelávanie. Kurz v rozsahu 54 hodín (27 hodín chémia a 27 hodín biológia) začína dňa 17. februára 2024. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Harmonogram kurzu:
Február:
17.; 24.;
Marec:
02.; 09.; 16.; 23.;
Apríl:
06.; 13. a 20. 04. 2024.
Poplatok:
Poplatok za jedného účastníka je 200 €.
Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom na adresu:
Majiteľ účtu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka:
Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol:
9172024
Prihláška na kurz:
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať od 02. 01. 2024 do 09. 02. 2024 na emailovú adresu: zuzana.szabova@uvlf.sk alebo poštou na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Organizácia kurzu:
UVLF akceptuje každú podanú prihlášku s dokladom o zaplatení. Najneskôr týždeň pred začatím kurzu každý uchádzač emailom dostane inštrukcie k organizácií kurzu. Písomné akceptácie prihlášky nezasielame. V prípade organizačnej zmeny kontaktujeme uchádzača prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Prípadné otázky zasielajte na adresu: renata.bozikova@uvlf.sk alebo zuzana.szabova@uvlf.sk.
Harmonogram výučby:
09.00 hod. - 12.00 hod.
Výučba chémie
12.00 hod. - 13.00 hod.
Prestávka na obed
13.00 hod. - 16.00 hod.
Výučba biológia
Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.