Loading...

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), je organizovaná na báze katedier, kliník a centier excelentnosti v súlade s dlhodobým zámerom UVLF na roky 2018-2023. Cieľom vedecko-výskumnej činnosti je v zmysle aktuálneho dlhodobého zámeru UVLF dosiahnuť kvalitatívnu úroveň výskumnej a vývojovej činnosti zodpovedajúcu výskumnej univerzite európskeho štandardu v prioritných oblastiach vedecko-výskumnej činnosti univerzity na úrovni medzinárodnej akceptácie s perspektívou zabezpečenia kontinuity jej vývoja a to v rámci rozvinutia koncepcie „jeden svet, jedno zdravie“.

Vzhľadom na uvedené sa vedecko-výskumná činnosť na univerzite vykonáva v rámci uvedeného konceptu prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie v oblastiach výskumu:

  • OV 13 vedy o živej prírode,
  • OV 18 lekárske a farmaceutické vedy,
  • OV 20 veterinárske vedy.

Vedecko-výskumná činnosť sa v rámci týchto oblasti vzájomne prelína a profiluje sa najmä v nasledovných oblastiach:

  • zdravie a chorobnosť zvierat s využitím metód molekulovej biológie v oblasti diagnostiky, terapie a prevencie chorôb infekčného a neinfekčného charakteru, ako aj k definovaniu predispozície k chorobám;
  • regeneračná medicína invazívne a neinvazívne liečebné postupy na úrovni poznatkov svetovej vedy;
  • aplikácia postupov molekulovej biológie pri produkcii zdravotne bezpečných potravín, s osobitným zreteľom na zoonózy;
  • kvalita životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej populácie;
  • využitie biologicky aktívnych peptidov, farmakogenetické a toxikologické interakcie, vývoj kvalitných a stabilných liekových foriem, liečivé rastliny a extrakty, synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov.

Vedecko-výskumná činnosť na univerzite je založená na vedeckých grantoch domácich vedeckých agentúr ako aj zahraničných vedeckých projektov v programoch COST, LIFE, Vyšehradský fond, ako aj objednávok zahraničných firiem. UVLF v Košiciach bola v roku 2017 úspešná pri získaní EU projektu grantovej schémy Horizont 2020 č. 765423 – MANNA – H2020-MSCA-ITN-2017: Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition ako partner.