Loading...

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ( ďalej len "UVLF" ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Oddelenie verejného obstarávania v súlade s platným vnútorným predpisom pre všetky súčasti UVLF v Košiciach. Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania UVLF na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú pracovníci OVO v spolupráci so žiadateľmi z jednotlivých organizačných útvarov univerzity podľa Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a na uskutočnenie stavebných prác. Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením
Detail objednávateľa na stránkach Elektronického kontraktačného systému
Profil verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie

Neboli nájdené žiadne dokumenty