Loading...

Univerzitné časopisy

Folia Pharmaceutica Cassoviensia

Folia Pharmaceutica Cassoviensia je vedecký časopis vydávaný Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika od roku 2019 a je k dispozícii v tlačenej aj vo voľne dostupnej elektronickej verzii. V časopise sú akceptované pôvodné štúdie prinášajúce najnovšie poznatky z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, prehľadové články a kazuistiky z lekárenskej a z klinickej praxe. Okrem toho sú v časopise publikované aj krátke oznámenia zamerané na rýchle uverejnenie poznatkov o aktuálnych vedeckých problémoch a objavoch vo farmácii a medicíne.

Akceptované sú príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Ak je príspevok písaný v  inom ako anglickom jazyku, názov práce, abstrakt a kľúčové slová sú v angličtine.

O zaradení príspevkov do časopisu rozhoduje redakčná rada na základe posudkov aspoň dvoch anonymných recenzentov. Rozhodnutie redakčnej rady o prijatí alebo zamietnutí príspevku je konečné.

Vydávanie časopisu hradí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a preto za uverejnenie článku v časopise sa nevyžadujú žiadne poplatky.

Folia Pharmaceutica Cassoviensia vychádza štvrťročne.

Zloženie redakčnej rady vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia:

Šéfredaktor:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Výkonná redaktorka:
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Členovia:
prof. Dr. Mohammad Sanad Abu-Darwish
Shoubak University College, Al-Balqa Applied University, Jordan
Dr. Peter Boknik, PhD.
Faculty of Medicine, University of Münster, Germany
prof. Dr. Ana M. Castejon, PhD.
College of Pharmacy, Nova Southeastern University, Florida, USA
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika
Dr. Leo E. Deelman, PhD.
Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Groningen, Netherlands
Doc. Dr. Oleg Devinyak, PhD.
Faculty of Medicine, Uzhhorod national university, Ukraina
Doc. Dr. El Moataz Bellah Ali El Naggar, PhD.
Damanhour University, Damanhour City, Egypt
prof. MUDr. Damianka Getova, DrSc.
Medical University Plovdiv, Bulgaria
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
doc. Dr. John J. Leddy, PhD.
Faculty of Medicine, University of Ottawa, Canada
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. MVDr. Juraj, Pistl, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika
prof. Dr. Karin Zitterl, PhD.
University of Veterinary Medicine Vienna, Austria
Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika
Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika