Loading...

Univerzitné časopisy

Folia Pharmaceutica Cassoviensia - vydavateľ

Názov časopisu: FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA

Folia Pharmaceutica Cassoviensia - Pokyny pre autorov

ISSN 2585-9609

Adresa vydavateľstva:
Folia Pharmaceutica Cassoviensia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73 
041 81 Košice
Slovenská republika

IČO: 00 397 474

Šéfredaktorka:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Výkonná redaktorka:
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Technická redaktorka:
Mgr. Zuzana Holečková
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
tel.: +421 917 729 873, e-mail: zuzana.holeckova@uvlf.sk; folia.pharma@uvlf.sk
Grafická úprava:
Bc. Ivana Báštiová
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Tlač:
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia je registrovaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 5741/18.