Loading...

Akreditované študijné programy

VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 7, kam patria aj študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa sa predpokladajú odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume.

Pre úroveň 7 sú ako kognitívne zručnosti stanovené nasledovné – navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe; formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti a stanovovať vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Z praktických zručnosti vie absolvent realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru. Absolvent študijného programu spadajúceho do úrovne 7 je charakterizovaný vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí; iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu; inovatívnym, tvorivým myslením a odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe. Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety.

Profil absolventa študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo je formovaný počas štúdia najmä na odborné činnosti v oblasti štátnej správy, Komory veterinárnych lekárov SR ako súkromný veterinárny lekár, v oblasti laboratórnej praxe, súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie, v školstve, vedecko–výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia. Študijný plán je zostavený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EEC a 2013/55/EEC o uznávaní odborných kvalifikácií (predtým nariadenie EÚ – 78/1026/EEC a 78/1027/EEC pre tzv. regulované povolania).

V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických a predklinických disciplín si študent osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. Poslaním tohto štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat.

Základné vedomosti uplatňuje pri štúdiu študijných predmetov, ktoré sú zamerané na zdravotnú a hygienickú problematiku chovu zvierat. Pre medicínske pôsobenie čerpá poznatky hlavne z oblasti anatómie, histológie, výživy a dietetiky, fyziológie a patologickej fyziológie, ale aj farmakológie, toxikológie, laboratórnej a klinickej diagnostiky. Pre jeho uplatnenie v praxi slúži teoretická a praktická príprava v odborných predmetoch v smere veterinárno – terapeutickom, ale hlavne preventívnom so zameraním na ochranu životného prostredia, ekológiu a produkciu zdravotne nezávadných potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Je pripravený riešiť bezodpadové technológie, možnosti neškodného odstraňovania odpadov, respektíve ich ďalšieho využitia. Vedomosti o reziduálnych látkach a ich vplyve na kvalitu surovín a potravín živočíšneho pôvodu v rámci potravinového reťazca využije pri ochrane zdravia zvierat a prostredia s priamym dosahom na zdravie človeka. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Súčasťou štúdia je výučba študijných predmetov z oblasti hygieny potravín, čo absolventovi umožňuje vykonávať štátny dozor nad hygienou produkcie potravín a dozor pri ochrane štátnych hraníc z veterinársko – hygienického aspektu.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo sa vie uplatniť v praxi najmä v oblasti štátnej veterinárnej správy, ako súkromný veterinárny lekár, výskumný pracovník v rôznych výskumných inštitúciách a na vysokých školách a ako učiteľ na stredných odborných školách a na vysokých školách.

Na základe dlhoročných skúseností s absolventmi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie najmä v štátnych veterinárnych správach jednotlivých štátov v EÚ i mimo EÚ, v súkromnej veterinárnej praxi, na univerzitách kde sa vyučujú veterinárske disciplíny a na výskumných/diagnostických ústavoch. Nájdu uplatnenie aj v laboratóriách rezortov zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, ministerstva obrany, vnútra a spravodlivosti.

Ako úradní veterinárni lekári dokážu vykonávať veterinárny dozor, riešiť a usmerňovať odstránenie zistených nedostatkov; dokážu vykonávať dozor pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív; dokážu stanovovať podmienky na použitie krmív a kontrolovať ich dodržiavanie; vykonávať dozor pri dovoze a vývoze potravín a biologických produktov; vykonávať jatočnú prehliadku zvierat a mäsa ako aj ďalších živočíšnych produktov a rozhodovať o ich presune a použiteľnosti; vykonávať epidemiologickú a epizootologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach; vypracovávať pohotovostné plány, preventívne a zdolávacie opatrenia pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. a ostatných nákaz; vypracovávať preventívne a zdolávacie opatrenia vrátane komplexnej asanácie pri infekčných a inváznych chorobách v chovoch zvierat; monitorovať choroby vyznačujúce sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a vykonávať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia; vykonávať kompletnú laboratórnu diagnostiku infekčných, inváznych a produkčných chorôb uplatňujúc zásady správnej laboratórnej praxe; plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia; pôsobiť v oblasti živočíšnej prvovýroby a v podnikoch potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu; plniť úlohy v riadiacich funkciách živočíšnej výroby a v podnikoch spracovávajúcich suroviny živočíšneho pôvodu; vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej činnosti, rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť. Ako súkromní veterinárni lekári zabezpečujú diagnostickú, terapeutickú, konzultačnú a preventívnu činnosť pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat (obvodný veterinárny lekár, vo veterinárnych ambulanciách, klinikách a pod.). Môžu pôsobiť ako veterinárni odborníci v zložkách ministerstva obrany a ministerstva vnútra; vo výskume, vývoji, výrobe a distribúcii biopreparátov, liečiv, diagnostík, veterinárnych pomôcok a nástrojov; ako výskumní pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách medicínskeho zamerania; pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl a pôsobiť aj v štátoch Európskej únie a iných štátoch sveta.

Všetci absolventi tohto študijného programu sa úspešne uplatnili v praxi vo svojich domovských krajinách. Šíria nielen dobré meno univerzity, ale zároveň vytvárajú pozitívny obraz o Slovensku vo svojich domovinách.