Loading...

Akreditované študijné programy

Všeobecné veterinárske lekárstvo

Študijný odbor:
veterinárske lekárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia:
spojený 1. a 2. (doktorské - MVDr.)
Forma štúdia:
denná

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo je formovaný počas štúdia najmä na odborné činnosti v oblasti štátnej správy, Komory veterinárnych lekárov ako súkromný veterinárny lekár, v oblasti laboratórnej praxe, súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie, v školstve, vedecko–výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Učebný plán je zostavený v intenciách požiadaviek EÚ – 78/1027/EEC.

V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických a predklinických disciplín si študent osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. Poslaním tohto štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat.

Základné vedomosti uplatňuje pri štúdiu študijných predmetov, ktoré sú zamerané na zdravotnú a hygienickú problematiku chovu zvierat. Pre medicínske pôsobenie čerpá poznatky hlavne z oblasti anatómie, histológie, výživy a dietetiky, fyziológie a patologickej fyziológie, ale aj farmakológie, toxikológie, laboratórnej a klinickej diagnostiky. Pre jeho uplatnenie v praxi slúži teoretická a praktická príprava v odborných predmetoch v smere veterinárno – terapeutickom, ale hlavne preventívnom so zameraním na ochranu životného prostredia, ekológiu a produkciu zdravotne nezávadných potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Je pripravený riešiť bezodpadové technológie, možnosti neškodného odstraňovania odpadov, respektívne ich ďalšieho využitia. Vedomosti o reziduálnych látkach a ich vplyve na kvalitu surovín a potravín živočíšneho pôvodu v rámci potravinového reťazca využije pri ochrane zdravia zvierat a prostredia s priamym dosahom na zdravie človeka.

Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia.

Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii.

Súčasťou štúdia je výučba študijných predmetov z oblasti hygieny potravín, čo absolventovi umožňuje vykonávať štátny dozor nad hygienou produkcie potravín a dozor pri ochrane štátnych hraníc z veterinársko – hygienického aspektu.

Učebný plán je zostavený tak, aby umožňoval absolventovi prakticky sa uplatniť v agrokomplexe a pokračovať v získavaní ďalších odborných vedomostí v postgraduálnom štúdiu.

Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa:

Príprava absolventov uvedeného študijného programu je zameraná tak, aby mu umožňovala v plnom rozsahu plniť toto profesionálne zameranie a uplatnenie absolventa v praxi:

 • v oblasti štátnej veterinárnej správy vykonávať veterinárny dozor, riešiť a usmerňovať odstránenie zistených nedostatkov,
 • v zmysle platnej legislatívy vykonávať dozor pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív,
 • stanovovať podmienky na použitie krmív a kontrolovať ich dodržiavanie,
 • vykonávať dozor pri dovoze a vývoze potravín a biologických produktov,
 • vykonávať jatočnú prehliadku zvierat a mäsa ako aj ďalších živočíšnych produktov a rozhodovať o ich presune a použiteľnosti,
 • vykonávať epidemiologickú a epizootologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach,
 • vypracovávať pohotovostné plány, preventívne a zdolávacie opatrenia pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. do zoznamu A, B a ostatných nákaz,
 • vypracovávať preventívne a zdolávacie opatrenia vrátane komplexnej asanácie pri infekčných a inváznych chorobách v chovoch zvierat,
 • monitorovať choroby vyznačujúce sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a vykonávať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,
 • vykonávať kompletnú laboratórnu diagnostiku infekčných, inváznych a produkčných chorôb uplatňujúc zásady laboratórnej praxe,
 • plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia,
 • pôsobiť v oblasti živočíšnej prvovýroby a v podnikoch potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu,
 • plniť úlohy v riadiacich funkciách živočíšnej výroby a v podnikoch spracovávajúcich suroviny živočíšneho pôvodu,
 • vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej činnosti, rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť,
 • pôsobiť ako súkromný veterinárny lekár so zabezpečovaním diagnostickej, terapeutickej, konzultačnej a preventívnej oblasti pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat (obvodný veterinárny lekár, vo veterinárnych ambulanciách, klinikách a pod.) v zmysle promočného sľubu absolventa UVL,
 • pôsobiť ako veterinárny odborník v zložkách ministerstva obrany a ministerstva vnútra, • pôsobiť vo výskume, vývoji, výrobe a distribúcii biopreparátov, liečiv, diagnostík, veterinárnych pomôcok a nástrojov,
 • pôsobiť ako výskumní pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách medicínskeho zamerania, ministerstva školstva, pôdohospodárstva a SAV,
 • pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl,
 • pôsobiť aj v štátoch Európskej únie a iných štátoch sveta.
Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program VVL

Katalóg predmetov