Loading...

Súčasnosť a hodnotenia

UVLF V KOŠICIACH

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Základnou úlohou univerzity je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied a farmácie.

UVLF v Košiciach je výskumnou univerzitou uznávanou na Slovensku aj v medzinárodnom priestore. Poskytuje vysokokvalitné vzdelanie  s praktickým uplatnením absolventov na porovnateľnej medzinárodnej úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzdelávania vyplývajúce z vlastných výsledkov vedy. Vysokokvalitné vzdelávanie poskytuje na základe najnovších poznatkov vedy a tvorivej činnosti podporených moderným materiálno-technickým vybavením. UVLF v Košiciach ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru má poslanie rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

UVLF v Košiciach vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti veterinárskej medicíny, hygieny potravín a farmácie, a predovšetkým vychováva absolventov v regulovaných povolaniach veterinárny lekár a farmaceut v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES a 2013/55/EÚ. UVLF v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva bakalárov v študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii,  veterinárnych lekárov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín,  magistrov v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín, zabezpečuje 14 študijných programov na treťom stupni vysokoškolského štúdia v internej a externej forme a spolupodieľa na vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program UNESCO.

Univerzita sa nachádza v uzavretom areáli na Komenského ulici v Košiciach. Jej súčasťou sú aj účelové zariadenia mimo areálu, najmä Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach a Jazdecký areál na Tiede KVP v Košiciach. Nemenej dôležitým je aj univerzitný Školský poľnohospodársky podnik n.o. v Zemplínskej Teplici, ktorý zabezpečuje praktickú výučbu.

ČLENSTVO VO SVETOVÝCH, EURÓPSKYCH A NÁRODNÝCH ZDRUŽENIACH

World Veterinary Association
European University Association
European Association of Establishments for Veterinary Education
Association of American Veterinary Medical Colleges
Visegrad University Association
European Veterinarians in Education, Research and Industry
Association of the Carpathian Region Universities
European Association of Faculties of Pharmacy
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
eduroam localities
European University Information Systems organisation
Magna Charta Universitatum

HOTNOTENIA UVLF V KOŠICIACH

SCImago Institutions Rankings

Certificate of Approval
Certificate of Accreditation

HODNOTENIE KVALITY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV