Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Univerzita tretieho veku (UTV) je záujmovo – vzdelávacia inštitúcia, založená v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania. Jej základnou úlohou je optimálnom spôsobom zabezpečovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch v post produktívnom veku, ako aj starším ľuďom, ktorí prejavujú záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania. Svojím poslaním, činnosťou a funkciou nadväzuje na gerontologický program UNESCO.

V záujme výmeny a odovzdávania skúsenosti a presadzovania vzdelávacích záujmov seniorov na univerzitách a vysokých školách na Slovensku bola v roku 1994 založená Asociácia Univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku, ktorá združuje UTV do jedného spoločného orgánu. V súčasnosti  má ASUTV 18 členov a UTV v Košiciach je jej súčasťou.

Pôvodne bola UTV určená len pre dôchodcov, ale na základe požiadaviek verejnosti a spoločenských zmien došlo k posunu vekovej hranice požadovanej na prijatie od  40 rokov. Ďalšou podmienkou štúdia na UTV je ukončené stredoškolské vzdelanie a zaplatenie zápisného. Prijímacie konanie sa v tejto forme štúdia neuskutočňuje.

Štúdium na UTV v Košiciach  je po technicko – organizačnej stránke a po pedagogickej stránke riadené prorektorom pre vzdelávanie na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Štúdium je 6 – semestrálne, pozostáva z 21 vyučovacích hodín rozdelených do 7 sústredení. Kontrola a hodnotenie výsledkov štúdia sa uskutočňuje po skončení výučbovej časti semestra. Podmienkou účasti na skúške je zápočet a minimálna účasť je 15 hodín za semester.  Hodnotenie výsledkov štúdia je dvojstupňové.

V prvom ročníku sú prednášky na UTV v Košiciach na Technickej univerzite v Košiciach všeobecné a spoločné pre všetkých poslucháčov. Po úspešnom ukončení 1. ročníka si poslucháči môžu vybrať a prihlásiť sa na rôzne študijné odbory.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  ponúka v rámci  Univerzity tretieho veku v Košiciach od 2. ročníka štúdium v dvoch študijných odboroch: 
študijný odbor Veterinárna medicína a študijný odbor Farmácia.  

V 2. ročníku je štúdium v študijnom odbore Veterinárna medicína zamerané na všeobecné veterinárske lekárstvo a v 3. ročníku na hygienu potravín.

Štúdium je ukončené slávnostnou promóciou. Úspešným absolventom UTV sa odovzdáva osvedčenie o absolvovaní UTV v Košiciach, ktorý vydáva TUKE.     

História a súčasnosť UTV na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita tretieho veku v Košiciach vznikla rozhodnutím Klubu rektorov vysokých škôl v roku 1992 na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom vytvoriť vzdelávací inštitút pre seniorov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúka v spolupráci s TUKE  možnosť kvalitného ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja starších študentov.   

Toto špecializované štúdium prebieha pod vedením odborných garantov, ktorí zodpovedajú za úspešný priebeh štúdia a jeho obsahovú náplň. Prvým  odborným garantom v študijnom odbore Veterinárna medicína, bol od roku 1992 do roku 2005 na Univerzite tretieho veku v Košiciach prof. MVDr. Alexander Michna, CSc. Od roku 2006 do apríla 2019 bol odborným  garantom MVDr. Miroslav Húska, PhD. Od mája 2019 je odborným garantom MVDr. Beáta Koréneková, PhD.

Napriek tomu, že univerzitné štúdium si vyžadovalo od poslucháčov určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život, túžba seniorov vrátiť sa na univerzitnú pôdu bola veľká a tak za toto obdobie už opustilo bránu UTV v Košiciach  s diplomom mnoho študentov študijného odboru  Veterinárna medicína.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začala od r. 2017  realizovať na Univerzite tretieho veku v Košiciach aj študijný odbor Farmácia. Prví absolventi tohto odboru ukončili štúdium v roku 2019, pod vedením odborného garanta študijného odboru Farmácia doc. MVDr. Jarmily Eftimovej, CSc.

Univerzitu tretieho veku na UVLF v Košiciach  od roku 2015 koordinuje súčasná prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Prínosom štúdia na UTV v Košiciach v odboroch, ktoré ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  je pre študentov možnosť rozšíriť si obzor vedomostí z oblasti veterinárnej medicíny ako napríklad z prevencie, starostlivosti o zvieratá,  chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a nových diagnostických postupov. Študenti získajú informácie aj z oblasti hygieny, technológie  a bezpečnosti rôznych  druhov potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. V rámci študijného odboru Farmácia získajú študenti  aktuálne vedomosti o pestovaní liečivých rastlín, ich pozitívnych účinkoch na organizmus ľudí a zvierat, o prevencii a liečbe najčastejších chorôb, o spôsobe výroby liekov, ako aj o poslaní lekárne. Súčasťou výučby sú aj praktické ukážky napr. v Záhrade liečivých rastlín, a v Univerzitnej  lekárni v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.