Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Informácie k zápisom na UVLF v Košiciach

Elektronický zápis, zápisný list | Kontrola štúdia a podmienok pre postup do vyššieho ročníka | Vytvoreniu si vlastného učebného plánu (zápis predmetov do zápisného listu) | Upozornenie | Odporúčané manuály v AIS | Harmonogram zápisov

Elektronický zápis, zápisný list

 1. Zápisom na akademický rok získavajú študenti právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby.
 2. Zápis od ak. roka 2020/2021 bude možné zrealizovať iba elektronickou formou v Akademickom informačnom systéme (ďalej iba AIS) v časti VSES017 – Štúdium, zápisné listy.
 3. Študent je povinný vytvoriť si zápisný list na akademický rok a zapísať si predmety podľa odporúčaného študijného plánu v príslušnom študijnom programe. Zápisom predmetov si študent sám určuje, akú časť povinností chce absolvovať v akademickom roku.
 4. Študent si zapisuje predmety na celý akademický rok v stavenom termíne.
 5. Predmety z letného semestra, ktoré si študent zabudol alebo nemohol zapísať z dôvodu prerekvizít si môže doplniť pred začiatkom letného semestra v stanovenom termíne.
 6. Elektronický zápis môže zrealizovať len ten študent, ktorý má splnené podmienky pre postup do vyššieho ročníka. Podmienky pre postup do vyššieho ročníka musí mať študent ukončené najneskôr 31. 08. kalendárneho roka.
 7. Elektronický zápis študenti môžu zrealizovať v období od 15. 07. do 02. 09. kalendárneho roka.
 8. Upozorňujeme, že potvrdením ukončenia elektronického zápisu už nie je možné zapisovať žiadne hodnotenia do zápisného listu za predchádzajúci akademický rok. Upozorňujeme študentov, aby elektronický zápis ukončovali až keď majú v zápisnom liste zapísané všetky udelené hodnotenia z predchádzajúceho akademického roka. Predmety na nový akademický rok je možné si zapisovať aj po potvrdení elektronického zápisu.
 9. Prolongácia preukazu študenta (ISIC) bude možná iba na základe predloženia potvrdenia o návšteve školy na nový akademický rok potvrdeného študijným oddelením. Prolongácia bude prebiehať v pavilóne č. 5, na oddelení IKT, na prvom poschodí.
 10. S prolongáciou preukazu na nový akademický rok sú spojené poplatky (viď príkaz na úhradu v sekcii školné a poplatky), ktoré musia byť uhradené do stanoveného termínu.

Kontrola štúdia a podmienok pre postup do vyššieho ročníka

 1. Podmienky pre postup do vyššieho ročníka musí mať študent ukončené najneskôr 31. 08. príslušného roka.
 2. Kontrola štúdia pre postup do ďalšieho roku štúdia prebieha podľa týchto kritérií: bakalárske študijné programy v dennej forme:
  bakalárske študijné programy v dennej forme:
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
  bakalárske študijné programy v externej forme:
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 36 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 72 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 108 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
  magisterské študijné programy - 2-ročná dĺžka štúdia v dennej forme (ŠP TaKP):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 135 kreditov,
  • po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 300 kreditov.
  doktorský študijný program - 6-ročná dĺžka štúdia v dennej forme:
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 135 kreditov,
  • po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
  • po piatom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 225 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 360 kreditov.
 3. Študent, ktorý nespĺňa podmienky na pokračovanie v štúdiu si podáva žiadosť o zanechanie štúdiu, ktorá musí byť doručená na UVLF v Košiciach najneskôr do 31. 8. príslušného roka.>

Vytvorenie si vlastného učebného plánu (zápis predmetov do zápisného listu)

 1. Študent si podľa odporúčaného študijného plánu zapisuje povinné predmety. Pridáva si povinne voliteľné predmety (PVP)  alebo výberové predmety (VP), tak aby splnil kritéria na pokračovanie v štúdiu a na ukončenie štúdia.
 2. Odporúčané študijné plány v jednotlivých študijných programov ponúkajú viacero povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Študent si dopĺňa svoj učebný plán tak, aby minimálne dosiahol odporúčaný počet kreditov na daný akademický rok 60 kreditov.
 3. Predmet, ktorý študent absolvoval neúspešne (získal hodnotenie FX, nezapočítané, alebo pri dvojhodnotení zápočet, skúška iba hodnotenie zápočet) si môže opätovne zapísať tento predmet ešte raz. V zápisnom liste si cez ikonku bežec vyberie pridať neabsolvovaný predmet (viď manuál v AIS – Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov).
 4. Pri povinne voliteľných predmetoch a výberových predmetoch postupuje rovnakým spôsobom, ak si chce opätovne zapísať ten istý predmet.
 5. Ak si vyberie iný PVP alebo VP postupuje iným spôsobom; vyberie si nový predmet a tento predmet označí opäť cez ikonku bežca „náhrada za predmet, opakovaný zápis“, za predmet, ktorý neukončil v predchádzajúcom ak. roku ( viď manuál v AIS – Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov).
 6. Témy záverečných prác (ZP) si študenti povinne vyberajú cez AIS v stanovených termínoch (viď študijný poriadok):
  1. bakalárskeho štúdia v druhom roku štúdia v dennej forme a v treťom roku štúdia v externej forme štúdia,
  2. magisterského štúdia (ŠP TaKP) v prvom roku štúdia,
  3. magisterského štúdia (ŠP F) v štvrtom roku štúdia,
  4. doktorského štúdia (ŠP VVL, HP) v piatom roku štúdia,
 7. Študenti končiacich ročníkov (budúci absolventi) si do svojho zápisného listu zapisujú aj štátne skúšky. Na termíny štátnych skúšok a komisií budú zaradení študijným oddelením.

Upozornenie

 1. Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia na rodinné prídavky na nový akademický rok si každý študent vytlačí z AIS a donesie na potvrdenie na študijné oddelenie v úradných hodinách.
 2. Študent nemôže absolvovať výučbu predmetu, ktorý nemá vo svojom zápisnom liste.
 3. Záverečné práce sa vypisujú do AIS iba raz na celý akademický rok. Dodatočné vypisovanie ZP nie je povolené.
 4. Potvrdenia o návšteve školy budú potvrdzované študijným oddelením až po zaevidovaní uhradeného poplatku v AIS.

Odporúčané manuály v AIS:

 1. Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov
 2. Manuál na vytlačenie potvrdení

Harmonogram zápisov:

Zápisy prezenčnou formou študentov do ročníkov sú zrušené. V súčasnej dobe prebiehajú iba elektronickou formou.