Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Informácie k zápisom na UVLF v Košiciach

Elektronický zápis, zápisný list | Kontrola štúdia a podmienok pre postup do vyššieho ročníka | Vytvoreniu si vlastného učebného plánu (zápis predmetov do zápisného listu) | Upozornenie | Odporúčané manuály v AIS | Harmonogram zápisov

Zápisy novoprijatých študentov na štúdium v slovenskom jazyku budú organizované on line formou prostredníctvom AIS v čase od 16. 8. do 29. 8. 2024 podľa doručených pokynov spolu s rozhodnutím o prijatí.

Zápisy študentov študujúcich v slovenskom jazyku budú organizované on-line formou prostredníctvom systému AIS od 15. 07. 2024 do 29. 08. 2024.

Zápisy študentov študujúcich v anglickom jazyku, ktorí pokračujú v štúdiu, budú organizované on-line formou prostredníctvom systému AIS od 26. 08. 2024 do 01. 09. 2024.

Zápisy novoprijatých študentov na štúdium v anglickom jazyku budú organizované kombinovanou on-line (prostredníctvom systému AIS) a prezenčnou formou:
ŠP GVM od 09. 09. 2024 do 13. 09. 2024
ŠP NoŽ 06. 02. 2025

Elektronický zápis, zápisný list

 1. Zápisom na akademický rok získavajú študenti právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby.
 2. Zápis na akademický rok bude realizovaný iba elektronickou formou v Akademickom informačnom systéme (ďalej iba AIS) v časti „Zápisné listy“.
 3. Študent je povinný vytvoriť si zápisný list na akademický rok a zapísať si predmety do zápisného listu podľa odporúčaného študijného plánu v príslušnom študijnom programe. Zapísanými predmetmi si študent sám určuje, akú časť povinností chce absolvovať v akademickom roku.
 4. 4. Zápisný list na nasledujúci akademický rok si vytvára študent, ktorý splnil podmienky pre postup do nasledujúceho akademického roka. Podmienky pre postup do vyššieho ročníka musí mať študent ukončené najneskôr 3 pracovné dni pred skončením príslušného akademického roka.
 5. 5. Vytvorenie zápisného listu s predmetmi na celý akademický rok (zimný a letný semester) a potvrdenie elektronického zápisu je nevyhnutné uskutočniť v termíne najskôr od 15. 07. najneskôr do 29. 08. kalendárneho roka.
 6. Definitívne potvrdiť vytvorený zápisný list s predmetmi elektronickým zápisom môže len ten študent, ktorý má splnené podmienky pre postup do vyššieho ročníka.
 7. Upozorňujeme, že potvrdením elektronického zápisu už nie je možné zapisovať žiadne hodnotenia do zápisného listu za predchádzajúci akademický rok.
  Upozorňujeme študentov, aby elektronický zápis potvrdzovali až keď majú v zápisnom liste zapísané všetky udelené hodnotenia z predchádzajúceho akademického roka.
 8. Prolongácia preukazu študenta (ISIC) je realizovaná od septembra kalendárneho roka. Vzhľadom k aktuálnej situácii, sledujte www.uvlf.sk a pridelené e-mailové schránky.
 9. So zápisom a prolongáciou preukazu na nový akademický rok sú spojené poplatky (viď. príkaz na úhradu v sekcii školné a poplatky), ktoré musia byť uhradené do stanoveného termínu.

Kontrola štúdia a podmienok pre postup do vyššieho ročníka

 1. Podmienky pre postup do vyššieho ročníka musí mať študent ukončené najneskôr tri pracovné dni pred skončením príslušného akademického roka.
 2. Kontrola štúdia pre postup do ďalšieho roku štúdia prebieha podľa týchto kritérií:
  bakalárske študijné programy v dennej a externej forme (3-ročná dĺžka štúdia):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
  bakalárske študijné programy v externej forme (4-ročná dĺžka štúdia):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 36 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 72 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 108 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
  magisterské študijné programy v dennej forme (2-ročná dĺžka štúdia ŠP TaKP, PaOZ):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent  získať najmenej 45 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 120 kreditov.
  magisterský študijný program v dennej forme (5-ročná dĺžka štúdia ŠP F):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent získať  najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent  získať najmenej 135 kreditov,
  • po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 300 kreditov.
  doktorský študijný program v dennej forme (6-ročná dĺžka štúdia ŠP VVL, HP):
  • po prvom roku štúdia musí každý študent  získať najmenej 45 kreditov,
  • po druhom roku štúdia musí každý študent  získať najmenej 90 kreditov,
  • po treťom roku štúdia musí každý študent  získať najmenej 135 kreditov,
  • po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
  • po piatom roku štúdia musí každý študent získať  najmenej 225 kreditov,
  • po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 360 kreditov.
 3. Študent, ktorý nespĺňa podmienky na pokračovanie v štúdiu si podáva žiadosť o zanechanie štúdiu, ktorá musí byť doručená na UVLF v Košiciach najneskôr do 31. 8. príslušného roka.

Vytvorenie si vlastného učebného plánu (zápis predmetov do zápisného listu)

 1. Študent si zapisuje povinné predmety (PP) podľa odporúčaného študijného plánu plánu na celý akademický rok.. Pridáva si povinne voliteľné predmety (PVP)  alebo výberové predmety (VP), tak aby splnil kritéria na pokračovanie v štúdiu a na ukončenie štúdia.
 2. Odporúčané študijné plány v jednotlivých študijných programoch ponúkajú viacero PVP alebo VP. Študent si z nich dopĺňa svoj učebný plán tak, aby dosiahol minimálny odporúčaný počet kreditov 60, na daný akademický rok.
 3. Opakovaný zápis niektorého predmetu môže byť uskutočnený len raz. Predmet, ktorý študent absolvoval neúspešne (získal hodnotenie FX, nezapočítané, alebo pri dvojhodnotení predmetu získal len zápočet alebo nezápočet) si môže opakovane zapísať v nasledujúcom akademickom roku. V zápisnom liste cez ikonku bežec vyberie pridať neabsolvovaný predmet (viď manuál v AIS – Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov).
 4. Je potrebné, aby si študent najprv zapísal predmety v opakovanom zápise alebo predmety z nižšieho roku štúdia a potom svoj zápisný list doplnil o predmety z vyššieho roku štúdia.
 5. Pri PVP a VP postupuje rovnakým spôsobom, ak si chce opakovane zapísať ten istý predmet.
 6. Ak si ako náhradu za neúspešne absolvovaný PVP alebo VP vyberie iný PVP alebo VP, postupuje iným spôsobom; zapíše si nový predmet a tento predmet označí opäť cez ikonku bežca „náhrada za predmet, opakovaný zápis“, za predmet, ktorý neukončil v predchádzajúcom ak. roku ( viď manuál v AIS – Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov).
 7. Témy záverečných prác (ZP) si študenti povinne vyberajú cez AIS v stanovených termínoch (viď študijný poriadok):
  1. a) bakalárskeho štúdia v druhom roku štúdia v dennej a externej forme (3-ročná dĺžka štúdia) a v treťom roku štúdia v externej forme štúdia (4-ročná dĺžka štúdia),
  2. magisterského štúdia (ŠP TaKP, PaOZ) v prvom roku štúdia,
  3. magisterského štúdia (ŠP F) v štvrtom roku štúdia,
  4. doktorského štúdia (ŠP VVL, HP) v piatom roku štúdia,
  Študent, ktorý sa neprihlási (nevyberie si tému) v stanovenom termíne cez AIS, nesplní stanovenú podmienku dĺžky riešenia ZP a nebude pripustený k obhajobám ZP.
 8. Študenti končiacich ročníkov (budúci absolventi) si do svojho zápisného listu zapisujú aj predmety štátne skúšky. Na termíny štátnych skúšok a do komisií budú zaradení študijným oddelením.

Upozornenie

 1. Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia na rodinné prídavky na nový akademický rok bude Študijné oddelenie zasielať na oficiálne študentské e-maily od septembra príslušného kalendárneho roka. V prípade potreby predloženia originálu, študent si potvrdenie vytlačí z AIS a donesie na potvrdenie na študijné oddelenie v úradných hodinách.
 2. Študent nemôže absolvovať výučbu predmetu, ktorý nemá vo svojom zápisnom liste.
 3. Témy - zadanie záverečných prác sa vypisujú do AIS iba raz na celý akademický rok. Dodatočné vypisovanie ZP nie je povolené.
 4. Potvrdenia o návšteve školy budú potvrdzované študijným oddelením až po zaevidovaní uhradeného poplatku v AIS.

Odporúčané manuály v AIS:

 1. Vytvorenie zápisných listov a zapisovanie predmetov
 2. Manuál na vytlačenie potvrdení