Loading...

Akreditované študijné programy

VZŤAH ČLOVEK – ZVIERA A JEHO VYUŽITIE V CANISTERAPII A HIPOTERAPII

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 6 sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa základné vedomosti z oblasti historicko-kultúrneho pozadia vzťahu človek – zviera spozná názory na etiku ich chovu a využívania zvierat, fyziológie a biologických funkcií správania sa človeka a zvierat vychádzajúcej z evolúcie a evolučných procesov, ktoré ďalej bude stavať na princípoch domestikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami (najmä však psami a koňmi). Získa základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera. Na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa bude mať prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi). Spozná základné princípy komunikácie medzi človekom a zvieraťom, interšpecifickú a intrašpecifickú komunikáciu, reč tela, vzory reakcií špecifických pre jednotlivé druhy zvierat, z toho rezultujúce zásady a druhovo špecifické zvláštnosti zaobchádzania s jednotlivými druhmi zvierat. Z pohľadu psychológie vzťahu človek – zviera bude vedieť analyzovať podmienky chovu domácich zvierat (faktory vplyvu, medzi iným osobnosť, empatia) ako aj princípy správania a psychológie človeka (príčiny problémov správania zvierat a problémov vzťahu človek – zviera). Absolvent ďalej získa vedomosti z oblasti hygieny chovu, pričom bude vedieť posúdiť zdravotný stav zvierat, pozná riziká pri chorobách spoločných zvieratám a ľuďom, rozpozná stres u zvierat. Študijný plán je zameraný na využitie zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Na základe znalostí rôznych metodických postupov a zvyklostí bude ovládať teóriu učenia sa, spolu s princípmi modifikácie správania, ktoré uplatní pri výcviku zvierat (najmä psov a koní). Zručnosti dosiahnuté ukončením vzdelávania zodpovedajú úrovni 6 a možno ich definovať ako také, na základe ktorých absolventi dokážu daný stav analyzovať a poskytnúť riešenie v danej študijnej oblasti. Vedomosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom je sebaistota pri vykonávaní určených oprávnení. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa. Absolvovaním profilových predmetov absolvent dokáže aplikovať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti pri chove a využívaní najmä psov a koní. Vie sa orientovať v základných diagnózach klientov. Zvládne riešenie problémov psychologickej, emocionálnej a sociálnej integrácie pomocou rôznych motivačných zložiek s použitím zvierat na psychickú obnovu a zlepšenie kvality života klienta v rôznych situáciách, kedy výsledok je objektívne pozorovateľný a merateľný. Svoje pôsobenie bude vedieť uplatniť aj v oblasti rehabilitácie, či resocializácie pri minimalizovaní či odstraňovaní fyzických alebo mentálnych nevýhod. Svoje vedomosti bude vedieť uplatniť aj pri poskytovaní poradenstva klientom využívajúcich animálne terapie, zároveň disponuje vedomosťami o zdraví zvierat, ich správaní sa, chorobách či rozmnožovaní. Vie sa orientovať v právnych predpisoch, ktoré upravujú problematiku chovu, pohody a ochrany daných druhov zvierat. Zároveň bude vedieť poskytnúť aj informácie a rady z oblasti chovu zvierat (najmä psov a koní), ich starostlivosti a využitia.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii sa vie uplatniť v pedagogickom procese, v oblasti psychoterapie, fyzioterapie a rehabilitácie ľudí aj zvierat, ako tréner a inštruktor pri využívaní zvierat v rámci animálnej terapie (hiporehabilitácia, liečebno-pedagogické jazdenie, športové jazdenie pre handicapovaných, riadená canisterapia, atď) ako poradca v chove zvierat a pod.

Absolventi študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii sa uplatnia najmä v pedagogických zariadeniach (materské školy a školy), na klinikách, v rehabilitačných centrách, v geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov, domovy opatrovateľských služieb), ale aj v zariadeniach na výkon trestu, v resocializačných zariadeniach, v zariadeniach pre odvykanie ľudí závislých na omamných a psychotropných látkach, v rámci poradenstva pre chovateľov pri zaobchádzaní so zvieratami, vo vedeckých ustanovizniach, kde sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v rôznych organizáciách a zariadeniach, kde zvieratá tvoria ich súčasť a pod.