Loading...

Akreditované študijné programy

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Študijný odbor:
veterinárske lekárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia:
1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia:
denná a externá

Tento študijný program bol vytvorený v rámci projektu Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Profil absolventa:

Vzdelanie umožní interdisciplinárnu a na problém orientovanú prácu a absolventom tak umožniť uplatnenie v oblasti canis a hipoterapie. Absolventi po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým v:

 • pedagogických zariadeniach (školy, materské školy),
 • klinikách a rehabilitačných centrách (návštevné programy),
 • geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb),
 • zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach,
 • zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii),
 • zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.),
 • vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat,
 • v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s nim a jeho chove,
 • v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle (napr. špecializované obchody so zvieratami),
 • v Zoo, safari parkoch a podobných zariadeniach pre verejnosť (optimalizácia vzdelávacej funkcie a interakcie návštevník – zviera ako aj ošetrovateľ - zviera).

Charakteristika jednotiek študijného programu:

Základnými jednotkami študijného programu 1. stupňa v internej aj externej forme štúdia sú prednášky a praktické cvičenia. Tieto jednotky zodpovedajú skladbe študijného programu pre kreditový systém vysokoškolského štúdia v zmysle príslušnej právnej úpravy.

Učebný plán je zameraný na nasledovné oblasti:

 • základná znalosť evolúcie a evolučných procesov,
 • princípy domestikácie a kooperácia medzi človekom a domácimi zvieratami,
 • základná znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa),
 • historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera,
 • vzťah človek – zviera a ochrana zvierat (postavenie zvierat, názory na využívanie zvierat),
 • etika chovu a využívania zvierat,
 • základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat,
 • znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších (medzinárodných) ustanovení a dohôd na ochranu druhov,
 • prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.),
 • komunikácia medzi človekom a zvieraťom, interšpecifická a intrašpecifická komunikácia, reč tela, vzory reakcie špecifické pre jednotlivé druhy zvierat, z toho rezultujúce zásady a druhovo špecifické zvláštnosti zaobchádzania so zvieratami,
 • psychológia vzťahu človek – zviera a chov domácich zvierat v byte (faktory vplyvu, medzi iným osobnosť, empatia),
 • zvieratá v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, medicínskej terapii a profylaxii,
 • zoonózy, hygiena chovu, - posúdenie zdravotného stavu, stres u zvierat, kognícia a vedomie u zvierat,
 • teória učenia sa, princípy modifikácie správania,
 • základné znalosti princípov výcviku u psa a koňa (znalosti rôznych metodických postupov a zvyklostí),
 • princípy správania a psychológia človeka (príčiny problémov správania zvierat a problémov vzťahu človek – zviera)
 • základy práva.
Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program CahHip - denná forma
Schválený študijný plán pre študijný program CahHip - externá forma