Loading...

Organizačná štruktúra

Ústav vedeckých informácií a knižnica

Rešeršné a informačné služby

Informačné oddelenie ÚVIK poskytuje pre registrovaných používateľov rešeršné služby - vyhľadanie relevantných dokumentov (napr. článkov z časopisov) na zadanú tému z prístupných elektronických informačných zdrojov (databáz) a UVIK on-line katalógu.

Typy rešerší: priebežné, retrospektívne a citačné.

Pre zamestnancov a študentov sú rešeršné služby poskytované zdarma. Pre ostatných používateľov spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Používatelia podávajú žiadosť o vypracovanie rešerše osobne, alebo elektronicky formou (zaslaním mailom) žiadanky.
V priestoroch knižnice sú pre používateľov verejné počítače s prístupom k odborným, plnotextovým, bibliografickým elektronickým informačným zdrojom. Používatelia si môžu vypracovať rešerš samostatne, pod odborným dohľadom pracovníka knižnice