Loading...

Orgány univerzity

AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zložený z volených zástupcov akademickej obce, ktorú tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti UVLF v Košiciach. Akademický senát je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

Prvýkrát v histórii školy bol konštituovaný Akademický senát vtedajšej Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 26. júna 1990 ako 45-členný trojkomorový orgán (komora učiteľov, komora vedeckých a odborných pracovníkov, komora študentov) s trojročným funkčným obdobím. Doposiaľ sa uskutočnilo deväť riadnych volieb do Akademického senátu, funkčné obdobie ktorého je v súčasnosti štvorročné. Na čele akademického senátu je predseda, ktorého funkciu v doterajšej histórii univerzity vykonávali prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc. (1990 – 1993), prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. (1993 – 1996), prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc. (1996 – 1999), prof. MVDr. Mikuláš Levkut, CSc. (1999 – 2002), prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD. (2002 – 2006), doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. (2006 – 2014), prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. (2014 – 2018) a doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. (2018 – 2022).

Terajší akademický senát má 21 členov, z toho je 14 členov komory zamestnancov a 7 členov komory študentov. V komore študentov majú zastúpenie jedným členom aj doktorandi študujúci v dennej forme doktorandského štúdia.

Rozsah pôsobnosti a právomoci AS UVLF v Košiciach je daný zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach. Medzi najdôležitejšie úlohy akademického senátu podľa § 9 Zákona č. 131/2002 Z. z. patrí schváliť návrh rektora na zriadenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu, zmenu sídla verejnej vysokej školy; schváliť na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy; zvoliť kandidáta na rektora a navrhnúť odvolanie rektora z funkcie; schváliť návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, členov vedeckej rady; schváliť návrh rozpočtu a kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami; vysloviť súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; schváliť návrh rektora na členov správnej rady a navrhnúť ministrovi školstva dvoch členov správnej rady; schváliť dlhodobý zámer predložený rektorom po prerokovaní vo vedeckej rade; schváliť výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení predloženú rektorom; schváliť podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom; zvoliť zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť zvoliť zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl; podávať akademickej obci správu o svojej činnosti.

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komora zamestnancov
Horňáková Ľubica, MVDr., PhD.
Korim Peter, doc. MVDr., CSc.
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
Koščová Jana, MVDr., PhD.
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD.
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc.
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD.
Mudroň Pavol, prof. MVDr., PhD., Dip. ECBHM
Petrilla Vladimír, MVDr., PhD.
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc.
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD.
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD.
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD.
Vojtek Boris, MVDr., PhD.
Komora študentov
Predsedníctvo Akademického senátu UVLF
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD.
predseda
Koščová Jana, MVDr., PhD.
podpredsedníčka (predsedníčka komory zamestnancov)
Orčík Dávid
podpredseda (predseda komory študentov)
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
tajomníčka