Loading...

Orgány univerzity

Vedenie

Vedenie

Vedenie univerzity je poradným orgánom rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiach. Zvoláva ho rektor spravidla raz týždenne. Na čele vedenia univerzity stojí rektor. Členmi vedenia sú rektor, prorektori a kvestor.

Akademický senát

Akademický senát

Akademický senát UVLF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti UVLF) s hlasom rozhodujúcim. Je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

Kolégium rektora

Kolégium rektora

Kolégium rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia sú prorektori, kvestor, vedúci katedier, prednostovia kliník a kancelár. Rektor môže podľa potreby počet členov rozšíriť.

Vedecká rada

Vedecká rada

Vedecká rada UVLF je najvyšším odborným akademickým orgánom UVLF.  Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach.

Správna rada

Správna rada

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti.

Odborový zväz

Odborový zväz

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.