Loading...

Erasmus +

Charakteristika

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Erasmus+ sa má stať účinnejším nástrojom na riešenie skutočných potrieb z hľadiska rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu v Európe i mimo nej. Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

V rámci programu Erasmus+ sa vykonávajú nasledujúce akcie na dosiahnutie stanovených cieľov:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Mobilita jednotlivcov.
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov.
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky.

Erasmus+ podporuje:

Erasmus+ je zameraný na vyššie vzdelávanie a na odborné vzdelávanie na vysokoškolskej úrovni. Program je určený predovšetkým pre študentov, pedagógov a zamestnancov VŠ inštitúcií, ale aj pre školiteľov z podnikov a ďalších subjektov.

Ciele Eramsus+:

 • pre inštitúciu:
  • modernizácia a internacionalizácia vzdelávacej inštitúcie,
  • zvýšenie atraktivity VŠ inštitúcie.
 • pre zamestnancov VŠ:
  • zlepšenie odborných a jazykových kompetencií,
  • zlepšenie pripravenosti na zmeny,
  • zvýšenie kvality vo výučbe a učení,
  • podpora profesijného rozvoja zamestnanca.
 • pre študentov VŠ:
  • osobný rozvoj,
  • zlepšenie vzdelávacích výsledkov,
  • zvýšenie zamestnanosti na trhu práce.