Loading...

Akreditované študijné programy

TRH A KVALITA POTRAVÍN

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe trh a kvalita potravín, v 2 stupni štúdia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 7 sú požadované ako výstupy vzdelávania vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. Situácia pri vzdelávaní v tomto študijnom programe si vyžaduje riešenie úloh, pri ktorých pôsobí veľa súvisiacich faktorov, vzdelávanie je často vysoko špecializované. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov získa absolvent teoretické a praktické poznatky o technológiách výroby rastlinných a živočíšnych produktov so zameraním na bezpečnosť produkovaných výrobkov, kde dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe zabezpečí produkciu bezpečných potravín. Absolvent získa vedomosti riadenia rizika pri produkcií potravín. Absolvent získa aj poznatky zo zabezpečovania úradnej kontroly potravín na slovenskom a európskom trhu a tiež poznatky v oblasti systémov ochrany spoločného trhu EÚ. Získa teoretické vedomostí o systémoch riadenia kvality potravín, z oblasti bezpečnosti potravín získa vedomosti o možných kontaminantoch v potravinách s oboznámením sa s ich rizikom na ľudské zdravie, získa vedomosti ohľadne využitia prídavných látok v potravinách ich pozitívach a rizikách využitia v potravinárskej praxi; V oblasti kvality potravín absolvent dostane vedomosti o kvalitatívnych parametroch produkovaných potravín, ako aj poznatky hodnotenia senzorických a chemických parametrov kvality potravín; získa praktické skúsenosti ako aj teoretické vedomosti v oblasti analýzy potravín využiteľné v štátnych a súkromných laboratóriách zaoberajúcich sa analýzou potravín, pozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov a hodnotenia ukazovateľov kvality vody pre potravinársky priemysel, ako aj riešenia zhodnocovania odpadových vôd. Absolvent tiež získa vedomosti v oblasti hygieny gastronomických prevádzok, legislatívne požiadavky na gastronomické prevádzky, ako aj spôsoby tepelnej úpravy potravín; oboznámi sa s pozitívnymi, ako aj negatívnymi vlastnosťami jednotlivých druhov gastronomickej úpravy potravín, ako aj s rizikami konzumácie surovej a tepelne upravenej stravy. Má všeobecný prehľad o právnych predpisoch upravujúcich legislatívne požiadavky na produkciu, distribúciu a predaj potravín, a v neposlednom rade získa vedomosti o spoločnej poľnohospodárskej politike v rámci EÚ. Pre zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú požadované špecializované zručnosti pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí. Informačné listy popisujú zručnosti, ktoré absolvent predmetu dosiahne. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa zručnosti, ktoré mu umožnia riadiť technologické procesy výroby potravín, riešiť úlohy súvisiace s bezpečnosťou a kvalitou produkovaných potravín, nakoľko má dôležité poznatky o širokom spektre technológií výrob v potravinárskom priemysle, ako aj bezpečnostných rizík a spôsobov ich eliminácie; je schopný aktívne prispievať k ochrane životného prostredia vo vzťahu k chovu zvierat; je schopný aktívne riadiť bezpečnosť produkcie potravín, analyzovaním rizika vyhodnocovať a eliminovať možné nebezpečenstva vo výrobnom procese. Je schopný podieľať sa na zavadzaní systémov kvality do výrobného procesu. Ako technológ je schopný pripravovať nové receptúry výrobkov a vie vyhodnotiť využitie prídavných látok vo výrobnom procese. Je odborne spôsobilý vykonávať úradnú kontrolu potravín v rámci slovenského a európskeho trh, je schopný samostatne vykonať kontrolu výrobného procesu a hygieny výrobných závodov, ako aj potravín v obchodnej sieti. Absolvent je schopný vykonávať audit potravinárskych prevádzok, obchodných prevádzok ako aj gastronomických zariadení, vyhodnotiť riziká a prijať nápravné opatrenia. V rámci gastronomických prevádzok je schopný vyhodnotiť hygienické riziká a prijať nápravné opatrenia. Je schopný samostatne pracovať v laboratóriu pri chemickej a senzorickej kvalite potravín. Absolvent je schopný poskytovať odborné rady a poradenstvo v oblasti hygieny výroby potravín, systémov riadenia kvality potravín, ako aj legislatívnych požiadaviek na označovanie potravín v rámci európskeho trhu. Všeobecne definované kompetencie pre úroveň 7 EKR sú - riadiť a transformovať kontext práce alebo štúdia, ktoré sú komplexné, nepredvídateľné a vyžadujú si nové strategické prístupy a niesť zodpovednosť za prispievanie k odborným poznatkom a postupom a/alebo za hodnotenie strategickej výkonnosti tímov. Túto kvalifikáciu dosahujú vyšší odborníci a manažéri, ktorí majú prístup k práci a ku kariérnemu postupu v špecializovanej oblasti. Ich úroveň podporuje priamy prístup k vysokošpecializovanej nezávislej práci a je kvalifikáciou pre kariéru v odbornej a riadiacej práci. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu trh a kvalita potravín sa vie uplatniť ako technológ potravinárskych prevádzok, odborník v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v potravinárskych prevádzkach, audítor potravinárskych prevádzok, gastronomických prevádzok a obchodných prevádzok, inšpektor štátnej veterinárnej správy SR v oblasti kontroly potravín v obchodnej sieti, odborník v analýze potravín v štátnych a súkromných laboratóriách pri analýze potravín.

Na základe doterajších skúseností s absolventmi študijného programu trh a kvalita potravín 2. stupňa štúdia je možné konštatovať ich veľmi dobrú uplatniteľnosť v potravinárskych prevádzkach zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou potravín. Absolventi našli uplatnenie aj ako zamestnanci štátnej veterinárnej a potravinovej správy, štátnych veterinárnych laboratórií, súkromných laboratórií, ako aj výživoví poradcovia, a študenti doktorandského štúdia.