Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Tehotenské štipendiá

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.  

Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok podľa § 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe:

 1. vyplnenej a podpísanej žiadosti
 2. príloh, ktoré je nevyhnutné k žiadosti priložiť:
  1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
  2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského
  3. kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike

Vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami žiadateľka doručí na študijné oddelenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len UVLF).

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia; výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete stráca platnosť ustanovením jej výšky nariadením.

UVLF poskytuje tehotenské štipendium prevodom na bankový účet vedený v Slovenskej republike.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká v prípade:

 1. vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 2. vzniku nároku na výplatu tehotenského,
 3. skončením tehotenstva alebo
 4. skončením štúdia.

Študentka oznámi príslušnému študijnému oddeleniu skutočnosť na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písmena a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť UVLF  poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie na určený účet.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a domáhania sa práv študentky a vysokej školy je UVLF oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia.

UVLF je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Legislatíva: