Loading...

Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2021 – 2025

ÚVOD

Stratégia internacionalizácie je základný dokument pre realizáciu strategických úloh Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) v oblasti zahraničných vzťahov, medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie všetkých aktivít v období rokov 2021 – 2025. UVLF vníma internacionalizáciu ako jednu zo svojich hlavných priorít.

Agenda internacionalizácie UVLF bola doteraz riešená v rámci príslušných častí iných strategických dokumentov, najmä v Dlhodobom zámere UVLF na roky 2018-2023 a vo Výročnej správe o zahraničných vzťahoch na UVLF v Košiciach za rok 2019. Potreba samostatného dokumentu vyplýva z aktuálnej situácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.

GENERÁLNY CIEĽ UVLF V OBLASTI INTERNACIONALIZÁCIE

Generálnym cieľom UVLF v oblasti internacionalizácie je posilňovanie postavenia univerzity ako otvorenej vzdelávacej inštitúcie v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru a získavanie, resp. prehlbovanie kontaktov a vzájomnej spolupráce s partnerskými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí.

VÝCHODISKÁ

Stratégia internacionalizácie UVLF vychádza

 • z  poslania a hodnôt, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere UVLF
 • z dlhodobých zámerov rozvoja UVLF v oblasti medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorých medzi prioritné ciele patrí rozvíjanie vzťahov so zahraničnými partnerskými inštitúciami a zvyšovanie internacionalizácie vnútorného prostredia na univerzite
 • z aktuálnych trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov a pracovníkov univerzity
 • zo súčasných trendov rozvoja podmienok univerzitného života na Slovensku
 • z vývoja situácie v Európskej únii a vo svete, globalizácie výskumného a vzdelávacieho priestoru univerzít, dôsledkov klimatických zmien, nárokmi na nové zručnosti a kompetencie na trhu práce, trendov v medzinárodnej akademickej spolupráci.

VÍZIA

UVLF v Košiciach je a chce aj v budúcnosti zostať výskumnou univerzitou, uznávanou na Slovensku a rešpektovanou v zahraničí, otvorenou a pripravenou vychovávať odborníkov s najvyšším vzdelaním zo Slovenska aj zo zahraničia v oblasti veterinárskeho lekárstva a farmácie.

UVLF chce aj naďalej rozvíjať intenzívnu medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu založenú na organizovaní mobilít pre prichádzajúcich aj odchádzajúcich pracovníkov (akademických aj administratívnych) a študentov,  pôsobením vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov zo zahraničia, rozvíjaním spoločného študijného programu so zahraničnou univerzitou, zapojením univerzity do riešenia medzinárodných výskumných projektov, medzinárodných vzdelávacích projektov a iných medzinárodných projektov riešených v medzinárodných alianciách a konzorciách univerzít.

STRATEGICKÉ CIELE

Cieľ 1:  Medzinárodná spolupráca a členstvo univerzity a jednotlivcov v medzinárodných inštitúciách

V rámci tohto cieľa (strategický cieľ 1 v Dlhodobom zámere Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 - 2023) sa sleduje uzatváranie medzinárodných zmlúv, dohôd, memoránd o spolupráci a členstiev UVLF  a jednotlivcov v medzinárodných organizáciách, konzorciách a spoločenstvách. Dôležitou úlohou je rozširovať spoluprácu s kvalitnými zahraničnými univerzitami a inštitúciami, ktoré majú podobné odborné zameranie ako UVLF. UVLF má záujem uchádzať sa o projekt Európske univerzity, prípadne o iný medzinárodný projekt s tvorbou konzorcia univerzít s cieľom spolupracovať v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Nástroje:

 • Byť členom a aktívne sa podieľať na činnosti európskych a mimoeurópskych univerzitných asociácií.
 • Rozvíjať zmluvné vzťahy a uzatvárať nové dohody o spolupráci so zahraničnými vzdelávacími, vedeckými a odbornými inštitúciami vrátane podpory networkingu.
 • Podporovať aktivity študentov v medzinárodných združeniach a organizáciách
 • Podporovať účasť študentov na medzinárodných študentských konferenciách, odborných a spoločenských podujatiach.

Ukazovatele:

 • Počet medzinárodných zmlúv a memoránd o spolupráci
 • Geografická štruktúra medzinárodných zmlúv a memoránd o spolupráci (podľa štátov sveta)
 • Podiel zmlúv a memoránd, v rámci ktorých sa v sledovanom období realizovala aspoň jedna aktivita
 • Počet členstiev UVLF v medzinárodných organizáciách, alianciách, odborných združeniach
 • Počet individuálnych členstiev (pracovníkov UVLF) v medzinárodných organizáciách, alianciách, odborných združeniach
 • Podiel aktívnych pracovníkov pracujúcich v medzinárodných organizáciách, alianciách a odborných združeniach z celkového počtu zamestnancov UVLF
 • Počet pozvaných (vyžiadaných) prednášok v zahraničí alebo na medzinárodnom podujatí
 • Počet zahraničných pracovných ciest zamestnancov UVLF
 • Počet študentov UVLF, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných podujatiach
 • Počet medzinárodných aktivít, ktoré zorganizovali študenti UVLF
 • Počet prijatých hostí za zahraničia na UVLF

Cieľ 2: Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania na UVLF

V rámci tohto cieľa (strategický cieľ 2 v Dlhodobom zámere Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 - 2023) sa sleduje posilnenie a zlepšenie postavenia UVLF v medzinárodnom vzdelávacom priestore. Hlavným zámerom je vytváranie vhodných, atraktívnych podmienok a podpora pre zahraničných študentov a pracovníkov na UVLF.

Nástroje:

 • Rozširovať ponuku študijných programov v anglickom jazyku
 • Propagovať možnosti štúdia prostredníctvo sociálnych sietí, formou propagačných videí, účasťou na medzinárodných edukačných veľtrhoch, organizáciou videokonferencií a organizáciou dní otvorených dverí
 • Organizovať prijímacie  pohovory pre záujemcov zo zahraničia v ich materskej krajine
 • Zaviesť prípravné kurzy k prijímacím pohovom formou e-learningu.
 • Vytvárať priaznivé podmienky pre vysokoškolských učiteľov zo zahraničia
 • Zvyšovať jazykových kompetencií vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov UVLF

Ukazovatele:

 • Počet akreditovaných a uskutočňovaných študijných programov poskytovaných v inom ako slovenskom jazyku podľa stupňov
 • Počet akreditovaných a uskutočňovaných spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami
 • Počet zahraničných študentov zapísaných na štúdium na UVLF spolu
 • Podiel zahraničných študentov na celkovom počte študentov UVLF
 • Geografická štruktúra zahraničných študentov zapísaných na štúdium na UVLF (podľa krajín ich pôvodu)
 • Počet navštívených edukačných výstav
 • Počet uchádzačov, ktorí sa pre štúdium rozhodli na základe aktívnej propagácie
 • Počet vysokoškolských učiteľov zo zahraničia
 • Počet vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí si v sledovanom období zvyšovali jazykové kompetencie

Cieľ 3: Medzinárodné mobility na UVLF

V rámci tohto cieľa (strategický cieľ 3 a 4 v Dlhodobom zámere Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 2018-2023) sa sleduje zintezívnenie podpory mobility prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov a zamestnancov vo všetkých mobilitných schémach a grantových programoch.

Nástroje:

 • Podporovať záujem kvalitných študentov o mobilitu ambasádormi z radov vysokoškolských učiteľov.
 • Začleniť UVLF do schém podporujúcich výmenu študentov, pedagógov a výskumníkov v rámci programu Erasmus+.  
 • Zapájať sa a využívať  ďalšie medzinárodné mobilitné schémy a programy ( CEEPUS, Národný štipendijný program a pod.)

Ukazovatele:

 • Počet prichádzajúcich študentov na mobilitu
 • Počet odchádzajúcich študentov na mobilitu
 • Podiel odchádzajúcich študentov na mobilitu z celkového počtu študentov ( v danom študijnom programe)
 • Počet prichádzajúcich vysokoškolských učiteľov na mobilitu
 • Počet odchádzajúcich vysokoškolských učiteľov na mobilitu
 • Počet odchádzajúcich vysokoškolských učiteľov na mobilitu z celkového počtu vysokoškolských učiteľov
 • Počet prichádzajúcich ostatných zamestnancov na mobilitu
 • Počet odchádzajúcich ostatných zamestnancov na mobilitu
 • Počet bilaterálnych zmlúv podľa jednotlivých mobilitných programov (a podľa študijných programov)

Cieľ 4: Internacionalizácia  výskumu, vývoja a tvorivých činností na UVLF

V rámci tohto cieľa (strategický cieľ 5 a 6 v Dlhodobom zámere Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 - 2023) sa sleduje dosiahnutie medzinárodne významnej úrovne UVLF v prioritných oblastiach tvorivých činností. Cieľ spočíva v  podpore zapojenia odborníkov univerzity do riešenia medzinárodných výskumných projektov, zlepšenie úspešnosti predkladaných medzinárodných výskumných projektov pracovníkmi a podpora pri získavaní finančných prostriedkov z medzinárodných grantov na tvorivú činnosť.

Nástroje:

 • Podporovať zapojenie tvorivých pracovníkov do riešenia zahraničných výskumných projektov
 • Podporovať zapojenie tvorivých pracovníkov do riešenia iných zahraničných projektov
 • Podporovať zapojenie tvorivých pracovníkov UVLF v medzinárodných výskumných centrách, univerzitných vedeckých parkoch, v medzinárodných tímoch, v medzinárodných projektoch a v medzinárodných inštitúciách v oblasti výskumu a vývoja
 • Vytvárať vhodné podmienky na UVLF pre  výskumných pracovníkov zo zahraničia
 • Presadzovať politiku otvorenej vedy a otvoreného publikovania, ktoré zabezpečí financovanie vedy a výskumu prostredníctvom európskych grantových agentúr.

Ukazovatele:

 • Počet zahraničných výskumných projektov získaných na UVLF
 • Počet zahraničných iných projektov získaných na UVLF
 • Počet tvorivých pracovníkov zapojených do riešenia medzinárodných projektov
 • Počet výskumných pracovníkov zo zahraničia na UVLF
 • Počet vedeckých článkov s otvoreným prístupom
 • Počet učebných materiálov s otvoreným prístupom