Loading...

Akreditované študijné programy

Farmácia

Študijný odbor:
farmácia
Stupeň vysokoškolského štúdia:
spojený 1. a 2. (magisterské - Mgr.)
Forma štúdia:
denná

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu farmácia je formovaný ako zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu a výučbu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Cieľom je získavanie liečiv, pretváranie ich na lieky a ich vydávanie v čase potreby v potrebnom množstve a predpísanej akosti tak, aby mohli splniť svoju preventívnu, diagnostickú, respektíve terapeutickú úlohu.

Absolventi - farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Vykazujú vysoký stupeň znalostí, vedomostí a praktických zručností v chemických, biologických, medicínskych a hlavne farmaceutických disciplínách. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiadúcich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky.

Absolventi  sú odborníkmi vo farmaceutickej technológii výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe (GLP, GMP a GPhP). Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického, resp. biologického skúšania, ich analýzy, fyzikálnych a chemických vlastností, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu.

Absolventi študijného programu farmácia majú zodpovedajúce znalosti z farmakologického účinku jednotlivých skupín liečiv, ich farmakokinetiky, možného toxikologického účinku na živé organizmy, resp. životné prostredie. Sú schopní efektívne vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch a liečivách a na základe poznatkov získaných v rámci štúdia farmácie vedia exaktne podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.

Absolventi študijného programu farmácia ovládajú základné právne, etické, ekonomické normy a návyky fungovania lekárnickej praxe so zreteľom na využívanie súčasných informačných technológií (skladovanie, distribúcia liečiv a zodpovednosť za ich kvalitu).

Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa:

 • Lekárnictvo – výdaj, distribúcia liekov, magistraliter – príprava liečiv, komunikácia s pacientmi o liečivách – t.j. vykonávanie farmaceutickej starostlivosti o pacientov v systéme zdravotnej starostlivosti.
 • Nemocničné a medicínske centrá – absolventi môžu vykonávať farmaceutickú starostlivosť o pacientov ako klinickí farmaceuti pre lekársku praktickú a klinickú zdravotnú starostlivosť s možnou špecializáciou, napr. na onkológiu, infekčné ochorenia, psychiatriu a pod.
 • Farmaceutický priemysel – absolventi farmácie sa uplatnia na úseku vývoja a výroby liečiv, vo výskume vyvíjaných, nových, farmakologicky účinných látok a farmakologických produktov, môžu sa podieľať na biologickom odskúšavaní nových liečiv, resp. nových farmakologických prípravkov.
 • Školstvo – absolventi farmácie sa môžu uplatniť v zdravotníckom strednom i univerzitnom školstve ako budúci profesionálni vedeckí, resp. pedagogickí pracovníci.
 • Komerčná sféra – absolventi farmácie sa môžu uplatniť v kozmetickom priemysle, ako díleri veľkých farmaceutických spoločností, tiež sú využiteľní vo výskumných ústavoch a zariadeniach ako odborníci v oblasti vývoja, syntézy a biologického odskúšavania liečiv.
 • Kontrola liečiv – majú uplatnenie v systémoch štátnej kontroly liečiv a ako odborníci na lieky i v zdravotných poisťovniach, resp. v systéme poisťovníctva.

Absolvent získava schopnosť:

 • analyzovať a riešiť problémy v oblasti výskumu, vývoja, výroby a distribúcie liečiv,
 • zvládnuť a osvojiť si metodické a laboratórne postupy prípravy liečiv,
 • preukazovať dôkladné vedomosti a znalosti z oblasti kvality prípravy, výroby a kontroly liečiv,
 • plniť úlohy v riadiacich funkciách farmaceutického výskumu, výroby a distribúcie liečiv,
 • vykonávať štátny dozor nad výrobou a kvalitou liečiv,
 • riadiť normálny chod rôznych typov výdajní liečiv a lekární,
 • samostatne pripravovať v zmysle GLP a GPhP magistraliter liečivá a lieky v podmienkach lekárenských prevádzok,
 • rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť,
 • pôsobiť ako výskumný a vývojový pracovník vo vedeckých a vývojových inštitúciách farmaceutického zamerania, riešiť zložité problémy v uvedenej oblasti a získané poznatky implementovať do oblasti základného výskumu a praxe,
 • vykonávať riadiace funkcie v oblasti ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva a Slovenskej akadémie vied,
 • pracovať v krajinách EÚ a iných krajinách sveta.
Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program Farmácia