Loading...

Akreditované študijné programy

FARMÁCIA (SPOLOČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM)

Profil absolventa:

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z oblasti liekov, liečiv a pomocných látok používaných pri výrobe liekov a ďalších farmaceutických produktov. Má vedomosti a znalosti o osude liečiva v organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov, ovláda farmaceutickú technológiu, farmaceutické, fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické skúšanie liekov. Má primerané znalosti o metabolizme a účinkoch liečiv, o pôsobení toxických látok a nežiaducich účinkoch pri používaní liekov. Má znalosti o technologických postupoch pri výrobe liekov na základe vlastností použitých látok. Vie tvorivo pristupovať k riešeniu problémov z oblasti farmácie. Jeho vedomosti a znalosti mu umožňujú vyhodnotiť vedecké údaje týkajúce sa liečiv a liekov s cieľom poskytnúť primerané informácie na základe týchto znalostí. Má primerané znalosti o zákonných, etických, ekonomických aspektoch práce s liekmi a o ďalších požiadavkách spojených s výkonom farmaceutickej praxe, vrátane princípov procesu registrácie liekov.

Profil absolventa spoločného študijného programu farmácia je kreovaný s ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu a výučbu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie informácií získaných v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Absolventi - farmaceuti budú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Budú mať vysoký stupeň znalostí, vedomostí a praktických zručností v chemických, biologických, medicínskych a hlavne farmaceutických disciplínach. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich negatívnych účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Budú odborníkmi vo farmaceutickej technológii výroby liečiv a biopreparátov, budú ovládať princípy správnej laboratórnej (GLP ang. good laboratory practice), výrobnej (GMP ang. good manufacturing practice) a farmaceutickej praxe (GPhP ang. good pharmaceutical practice). Budú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického, resp. biologického skúšania, ich analýzy, fyzikálnych a chemických vlastností, budú ovládať metódy spôsobu registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Absolventi spoločného študijného programu farmácia budú mať zodpovedajúce znalosti z farmakologického účinku jednotlivých skupín liečiv, ich farmakokinetiky, možného toxikologického účinku na živé organizmy, resp. životné prostredie. Budú schopní efektívne vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch a liečivách a na základe poznatkov získaných v rámci štúdia farmácie budú schopní exaktne podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.

Absolventi spoločného študijného programu farmácia budú ovládať základné právne, etické, ekonomické normy a návyky fungovania lekárnickej praxe so zreteľom na využívanie súčasných informačných technológií (skladovanie, distribúcia liečiv a zodpovednosť za ich kvalitu).

Zodpovednosť a samostatnosť: Absolvent štúdia, farmaceut, má kompetencie zdravotníckeho pracovníka. Do systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta sa aktívne zapája aj určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu. Absolvent sa v zmysle smernice 2005/36/ES v znení neskorších predpisov (najmä smernice 2013/55/EÚ) kompetentne zapája, v prípade potreby s podmienkou doplnkových skúseností, najmä do výkonu týchto kvalifikovaných činností pri poskytovaní farmaceutickej starostlivosti: - poskytovanie informácií a poradenstva o liekoch ako takých vrátane ich správneho použitia, - ohlasovanie nežiaducich účinkov farmaceutických výrobkov príslušným orgánom, - osobná asistencia pacientom, ktorí užívajú lieky, - prispievanie k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru farmácia v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom. Absolvent sa v rámci svojich kompetencií v širokej problematike výskumu, vývoja, prípravy, kontroly a používania liečiv a liekov zameriava na jednu alebo viacero oblastí farmácie, vrátane:

 • vplyvu a účinku liečiv na živý organizmus,
 • výskumu a vývoja humánnych a veterinárnych liečiv,
 • prípravy a kontroly liečiv z prírodných a syntetických zdrojov,
 • metabolizmu liečiv,
 • fyzikálnochemických princípov vývoja a dizajnu liečiv,
 • biochemických a molekulovo biologických aspektov vývoja a účinku liečiv,
 • pôsobenia toxických látok, rizika používania liečiv a liekov pre človeka, živé organizmy a životné prostredie,
 • poznania, vyhľadávania a cieleného ovplyvnenie tvorby biologicky aktívnych prírodných látok,
 • výskumu a vývoja fytofarmák, tradičných rastlinných liekov a výživových doplnkov,
 • výskumu rádionuklidov a vývoja rádiofarmák,
 • technológie a formulácie liekov, biologickej dostupnosti a biodistribúcie liečiv,
 • postavenia liečiva a lieku v spoločnosti a v zdravotníctve,
 • manažmentu farmaceutických činností,
 • farmaceutických a lekárenských procesov,
 • účelného a bezpečného využitia liekov.
Uplatniteľnosť:

Absolvent spoločného študijného programu farmácia je schopný využiť praktické zručnosti so širokým uplatnením, najmä v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, v klinickej praxi a vo farmaceutickom priemysle. Dokáže aplikovať farmakologické a základné farmakoterapeutické znalosti pri dispenzačnej, konzultačnej a informačnej činnosti v lekárňach a iných zdravotníckych zariadeniach. Má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných farmaceutických činností.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností a na základe komunikácie s absolventami spoločného študijného programu farmácia je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie pri riešení špecifických odborných problémov, sú schopní využiť praktické zručnosti v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, v klinickej praxi a vo farmaceutickom priemysle. Dokážu aplikovať farmakologické a základné farmakoterapeutické znalosti pri dispenzačnej, konzultačnej a informačnej činnosti v lekárňach a iných zdravotníckych zariadeniach. Absolventi sa dokážu uplatniť aj vo vedecko-výskumnej inštitúciách v oblasti farmaceutických vied, ale aj v iných vedných odboroch ako je biochémia, biofyzika a pod. Absolvent má kompetencie pokračovať na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium na získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor) vo vyššie zmienených odboroch. Absolvent má schopnosti uplatniť sa v akademickom prostredí, ale aj ako riadiaci pracovník (manažér) vo farmaceutickom priemysle, prípadne v príbuzných oblastiach hospodárskej sféry. Absolvent má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných farmaceutických činností.