Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Záverečné práce

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Záverečná práca je bakalárska, diplomová a dizertačná práca.

Podrobnosti o základných náležitostiach záverečných prác vypracúvaných na vysokých školách v Slovenskej republike, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní upravuje vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov a Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.

Doktorandi sú povinní pri písaní záverečných prác postupovať v súlade s metodickým usmernením.

Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov
Študijný program akreditovaný na UVLF v Košiciach
Veterinárske lekárstvo
hygiena potravín
veterinárna morfológia a fyziológia
vnútorné choroby zvierat
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
výživa zvierat a dietetika
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Biológia
mikrobiológia
imunológia

Súvisiace dokumenty: