Loading...

Projekty

Projekty APVV

SK-PL-21-0074

Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa – časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká

Riešiteľ: Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2022 – 2024

APVV-21-0185

Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel

Riešiteľ: Alexandra Valenčáková, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2026

APVV-21-0129

Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny

Riešiteľ: Viera Karaffová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

PP-H-EUROPE-21-0030

Inovation and practices for a sustainable beekeeping

Riešiteľ: Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

APVV-20-0512

Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie

Riešiteľ: Alexander Hudák, doc. RNDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2025

APVV-20-0278

Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

Riešiteľ: Martin Kožár, MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2024

APVV-20-0184

Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami

Riešiteľ: Ján Danko, prof. MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2024

APVV-20-0114

Pohlavne špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra.

Riešiteľ: Soňa Gancarčíková, MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2025

APVV-20-0099

Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat

Riešiteľ: Mikuláš Levkut, prof. MVDr., DrSc. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2024

APVV-20-0073

Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov

Riešiteľ: Eva Petrovová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2025

APVV-20-0068

Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Riešiteľ: Ladislav Molnár, MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2021 – 2024

PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117

Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu

Riešiteľ: Daša Čížková, doc. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2020 – 2021

PP-COVID 2020-0044

Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS - COV -2 infekciu

Riešiteľ: Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2020 – 2021

APVV-19-0462

Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare

Riešiteľ: Pavol Mudroň, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2024

APVV-19-0440

Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku

Riešiteľ: Branislav Peťko, doc. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2020 – 2024

APVV-19-0234

Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín

Riešiteľ: Dagmar Mudroňová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2021

APVV-19-0193

Noví hráči v nanoterapii neurodegeneračnýc h ochorení: kondiciované médium (KM) a extracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových buniek

Riešiteľ: Daša Čížková, doc. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2020 – 2024

SK-PL-18-0088

Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec

Riešiteľ: František Zigo, MVDr., PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

APVV-18-0302

Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu

Riešiteľ: Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2019 – 2022

APVV-18-0259

Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi

Riešiteľ: Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2019 – 2023