Loading...

Univerzitné časopisy

Folia veterinaria

Folia veterinaria je vedeckým periodikom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1956.

Do 25. ročníka (1981) časopis publikoval príspevky iba v slovenčine s cudzojazyčným záverom v ruštine, angličtine a nemčine. Významným sa stal 26. ročník Folia veterinaria (1982), kedy začali vychádzať práce v plnom rozsahu iba v angličtine, v čom redakcia pokračuje až doteraz.

V roku 1992, počínajúc 37. ročníkom (1993) časopis prešiel na väčší formát (A4), zodpovedajúci svetovým zvyklostiam pri vedeckých časopisoch. Výber príspevkov prispel k zvýšeniu citovanosti časopisu v zahraničí. Opätovné publikovanie 4 samostatných čísiel ročne od 42. ročníka (1998), každé v rozsahu 56 tlačených strán, podstatne zvýšilo množstvo uverejnených príspevkov.

V roku 2016 došlo k významnej zmene v koncepcii časopisu ako aj k zmene redakčnej rady. Naďalej sa vo funkcii šéfredaktora a výkonného redaktora striedajú čelní funkcionári univerzity. Začínajúc týmto rokom (ročník 60) je Folia veterinaria publikovaná on-line ako open access spoločnosťou De Gruyter Open. Vychádza pravidelne v štyroch číslach za rok a každé číslo obsahuje 10 vedeckých článkov, ktorých súčasťou sú farebné obrázky a grafy vysokej kvality. Bola tiež konštituovaná nová redakčná rada, šéfredaktorom a výkonným redaktorom sú ako predtým vedúci funkcionári univerzity.

Vzhľadom na svoju periodicitu časopis umožňuje rýchle šírenie nových informácií a je tak neoddeliteľnou súčasťou vedeckého života na univerzite, hlavne mladých vedeckých pracovníkov. Jednotlivé vedecké príspevky sú oponované 2 nezávislými oponentami z radov popredných odborníkov a podliehajú tiež kontrole publikačnej etiky.

Výhodou časopisu je, že ekonomicky je plne podporovaný univerzitou a publikovanie vedeckých článkov je bezplatné. Vydávanie časopisu ako open access spoločnosťou De Gruyter Open zabezpečilo celosvetovú dostupnosť a čitateľnosť časopisu, čo zvýšilo jeho citovanosť a zintenzívnenie kontaktov s odborníkmi v rôznych krajinách sveta. Spektrum časopisu je široké, pretože pokrýva prakticky celú oblasť veterinárnej medicíny, čo umožňuje publikovať autorom z rôznych oblastí veterinárnej medicíny a tak isto čitateľom dáva široký prehľad o vedeckom pokroku vo veterinárnej medicíne. Tým si časopis získava čitateľov aj z radov štátnych a privátnych veterinárnych lekárov ale neraz aj odbornej verejnosti. Z časopisu čerpajú nové poznatky aj študenti univerzity a PhD. študenti, ktorí navyše majú možnosť v časopise aj publikovať, v prípade dosiahnutia vynikajúcich vedeckých výsledkov prezentovaných na podujatiach ako sú Študentská vedecká konferencia a Seminár doktorandov, ktoré sa každoročne konajú na univerzite a tým sa sami môžu podieľať na tvorbe časopisu. Obdobne sa touto cestou môžu rýchle dostať do sveta vedecké práce, ktoré odzneli na vedeckých konferenciách usporiadaných univerzitou.

V roku 2018 došlo vo vydavateľstve DeGruyter k niekoľkým zmenám, s čím súvisí aj zmena loga, z DeGruyter Open na SCIENDO. Došlo tiež k zmene zloženia Redakčnej rady časopisu, so širším geografickým rozložením jej členov za účelom zvýšenia medzinárodného renomé časopisu.

Zloženie redakčnej rady vedeckého časopisu Folia Veterinaria:

Editor-in-Chief:
Prof. Jozef Nagy, DVM, PhD.
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic
Deputy/Managing Editor:
Assoc. Prof. Jana Koščová, DVM, PhD.
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic
Editorial Board:
Assoc. Prof. Andres Aland, DVM
Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Prof. Thomas Banhazi, GDipAg, PhD.
University of Southern Queensland (USQ), Toowomba, Australia
Prof. Endong Bao, DVM
College of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China
Prof. Jozef Bíreš, DVM, DrSc.
State Veterinary and Food Administration of the SR, Bratislava, Slovak Republic
Prof. Vladimír Celer, DVM, PhD.
Veterinary and Pharmaceutical University, Brno, Czech Republic
Christelle Fablet, Dr., PhD.
French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Ploufragan, France
Prof. Štefan Faix, DVM, DrSc.
Institute of Physiology of Farm Animals, Slovak Academy of Science, Košice, Slovak Republic
Prof. Zita Faixová, DVM, PhD.
University of Veterinary medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic
Prof. Peter Fedoročko, RNDr., PhD.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic
Assoc. Prof. Stefan Gunnarsson, DVM
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Skara, Sweden
Dr. Hab. Prof. Roman Kolacz
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
Assoc. Prof. László Könyves, DVM
University of Veterinary Medicine, Budapest, Hungary
Prof. Jozef Nagy, DVM, PhD.
University of Veterinary medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic
Dr.h.c. Prof. Michal Novák, DVM, DrSc.
Neuroimmunological Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic
Assoc. Prof. Peter Paulsen, DVM, Dipl. ECVPH
University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria
Assoc. Prof. Alena Pěchová, DVM, CSc.
Veterinary and Pharmaceutical University, Brno, Czech Republic
Prof. Evangelia N. Sossidou, DVM
Hellenic Agricultural Organization-Demeter, Thermi Thessaloniki, Greece
Prof. Vladimír Večerek, DVM, CSc., MBA
Veterinary and Pharmaceutical University, Brno, Czech Republic
Prof. Lenka Vorlová, DVM, CSc.
Veterinary and Pharmaceutical University, Brno, Czech Republic
Milada Vargova, Ing, PhD. – technical editor
University of Veterinary medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic