Loading...

Univerzitné časopisy

Folia veterinaria - vydavateľ

Názov časopisu: FOLIA VETERINARIA
The scientific journal of the UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOŠICE — The Slovak Republic

ISSN 0015-5748
eISSN 2453-7837

Vydavateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)
Komenského 73
041 81 K o š i c e
Slovenská republika

IČO: 00 397 474

On-line vydavateľ: De Gruyter Open, Bogumila Zuga 32A 01-811, Varšava, Poľsko

Kontakt: Ing. Milada Vargová, PhD., tel.: 0915 984 669, fax: 055/632 52 93,
 folia.veterinaria@uvlf.sk milada.vargova@uvlf.sk

Časopis vychádza kvartálne (č. 1–4) a je distribuovaný celosvetove.

Zodpovední redaktori: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.

Adresa vydavateľstva:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73 
041 81 Košice
Slovenská republika