Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Publikačná činnosť

Informačný systém programu ARL, modul Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov a študentov UVLF spracováva publikácie a ohlasy od roku 1986.

UKES zabezpečuje:

  • zber, kategorizáciu, evidenciu a archiváciu publikácií a ohlasov vedeckých a pedagogických pracovníkov a doktorandov,
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti a ohlasov podľa rôznych kritérií,
  • export dát do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a ohlasov.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je bibliografická databázu publikačnej činnosti a ohlasov vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Vznikol v roku 2007 a správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Legislatíva

Pri spracovaní publikačnej činnosti a ohlasov postupuje podľa platnej legislatívy:

  • Zákon 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť registrovať publikačnú činnosť pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.
  • Zákon č. 455/2012 z 13.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
  • Vyhláška 456/2012-R z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
Formuláre
On-line katalógy
Vyhľadávanie publikačnej činnosti v UKES online katalógu
Vyhľadávanie publikačnej činnosti CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
Výstupy
  • personálna bibliografia s ohlasmi alebo bez ohlasov
  • bibliografia pracoviska s ohlasmi alebo bez ohlasov
  • pracovisko (pre hodnotiace účely)