Loading...

Akreditované študijné programy

KYNOLÓGIA

Študijný odbor:
veterinárske lekárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia:
1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia:
denná a externá

Profil absolventa:

Bakalárske štúdium sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej špecifickej oblasti. Výučba v priebehu 3-ročného štúdia je zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno – spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe (orientovanej na psov).

V prvom roku štúdia získava teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcii. Získava vedomosti hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú terminológiu.

Od druhého a tretieho roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kynologické poznatky, ktoré získava absolvovaním študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie. K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží v kynologických inštitúciach, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva.

Učebný plán bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po ukončení štúdia.

Profesijné zameranie:

Učebný plán a obsahová náplň jednotlivých študijných predmetov a stáží je zameraná na uplatnenie absolventa v praxi:

 • vykonávať činnosť kynológa v špecializovaných veterinárnych zariadeniach,
 • kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov, hlavne z hľadiska hygieny a technológie chovu,
 • realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v kynologických organizáciách,
 • pracovať na miestach vyžadujúcich si odborný prístup vo vzťahu ku problematike psov,
 • pôsobiť pri ochrane prírody a zvierat,
 • vykonávať činnosť veterinárneho asistenta v špecializovaných veterinárnych zariadeniach,
 • vykonávať na základe získaného biologicko-medicínskeho vzdelania, epizootologickú a epidemiologickú činnosť v určitom rozsahu v oblasti preventívnych a zdolávacích opatrení pri ochrane zdravia ľudí a zvierat,
 • vykonávať technicko-odbornú činnosť pri realizácii zdolávacích opatrení vyplývajúcich z pohotovostných plánov pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. do zoznamu A,
 • plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia hlavne v mestských aglomeráciách.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi bakalárskeho študijného programu „Kynológia“ sa môžu uplatniť na trhu práce najmä v nasledovných oblastiach:

 • v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícii, v colnej správe,
 • v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe,
 • ako profesionálni cvičitelia psov,
 • v mestskej polícii ako inšpektor vo väčších mestských aglomeráciach,
 • profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach,
 • v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii,
 • profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu,
 • posudzovatelia exteriéru pre potreby kynológie a a plemien po akceptácii SKJ,
 • rozhodcovia výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii po akceptácii SKJ,
 • ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov,
 • v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách,
 • v živnostenskej činnosti v kozmetických salónoch psov,
 • distribútor a predajca špecializovaných krmív a doplnkov pre psov,
 • ochranca prírody a zvierat.
Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program Kynológia - denná forma
Schválený študijný plán pre študijný program Kynológia - externá forma