Loading...

Akreditované študijné programy

KYNOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe kynológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 6 sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno-spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe (orientovanej na psov).V prvom roku štúdia získava teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcii. Získava vedomosti hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú terminológiu. Od druhého a tretieho roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kynologické poznatky, ktoré získava absolvovaním študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie. K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží v kynologických inštitúciách, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva. Učebný plán bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po ukončení štúdia.

Absolvent študijného programu kynológia dokáže vykonávať činnosť kynológa v špecializovaných veterinárnych zariadeniach, kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov, hlavne z hľadiska hygieny a technológie chovu, realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v kynologických organizáciách, pracovať na miestach vyžadujúcich si odborný prístup vo vzťahu ku problematike psov, pôsobiť pri ochrane prírody a zvierat, vykonávať činnosť veterinárneho asistenta v špecializovaných veterinárnych zariadeniach, vykonávať na základe získaného biologicko-medicínskeho vzdelania, epizootologickú a epidemiologickú činnosť v určitom rozsahu v oblasti preventívnych a zdolávacích opatrení pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, vykonávať technicko-odbornú činnosť pri realizácii zdolávacích opatrení vyplývajúcich z pohotovostných plánov pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E., plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia hlavne v mestských aglomeráciách.

Uplatniteľnosť:
Absolventi bakalárskeho študijného programu kynológia sa môžu uplatniť na trhu práce najmä v nasledovných oblastiach: - v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícii, v colnej správe, - v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, - ako profesionálni cvičitelia psov, - v mestskej polícii ako inšpektor vo väčších mestských aglomeráciách, - profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach, - v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii, - profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu, - posudzovatelia exteriéru pre potreby kynológie a a plemien po akceptácii SKJ, - rozhodcovia výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii po akceptácii SKJ, - ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov, - v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách, - v živnostenskej činnosti v kozmetických salónoch psov, - distribútor a predajca špecializovaných krmív a doplnkov pre psov, - ochranca prírody a zvierat.