Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2024/2025

1. Dátum prijímacieho konania:

1. júla 2024 o 8:00 hodine na Referáte pre doktorandské štúdium pre nasledovné študijné odbory, resp. študijné programy:

Študijný odbor
Študijný program
Veterinárske lekárstvo
hygiena potravín
veterinárna morfológia a fyziológia
vnútorné choroby zvierat
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
výživa zvierat a dietetika
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Biológia
mikrobiológia
imunológia

2. Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie je organizované pre uchádzačov o doktorandské štúdium (ďalej len „DŠ“) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF v Košiciach“), ako aj pre externé vzdelávacie inštitúcie, s ktorými má UVLF v Košiciach podpísanú zmluvu o zabezpečovaní študijného programu v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, t. j. pre uchádzačov o DŠ na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. v Košiciach, Parazitologickom ústave SAV, v.v.i. v Košiciach, Neuroimunologickom ústave SAV, v.v.i. v Bratislave.
Súčasťou návrhu je aj zoznam tém dizertačných prác vypísaných UVLF v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami.

3. Zoznam tém dizertačných prác vypísaných UVLF v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami:

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2024/2025

4. Dĺžka štúdia:

 • denná forma – 4 roky
 • externá forma – 5 rokov

5. Termín podania prihlášky na štúdium:

do 31. mája 2024

6. Začiatok akademického roka:

1. september 2024

7. Požiadavky na uchádzačov o štúdium:

 • Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania.
 • Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.
 • Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!

8. Administratívny poplatok:

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 40,00 €.

Platby za administratívny poplatok sa uhrádzajú na číslo účtu:

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

9. Prihláška na vysokoškolské štúdium pre tretí stupeň (s prílohami):

Prihláška: https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/

10. Prihláška na štúdium musí obsahovať tieto prílohy:

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný)
 • doklad o úhrade administratívneho poplatku za prijímacie konanie
 • overená kópia diplomu o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce
 • potvrdenie o odbornej praxi

11. Prihlášku spolu s prílohami je možné zaslať poštou na adresu:

Referát pre doktorandské štúdium
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

alebo osobne podať v podateľni UVLF v Košiciach. Ďalšie informácie môžete získať na Referáte pre doktorandské štúdium alebo e-mailom na: doktorandi@uvlf.sk.