Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Uchádzači so špecifickými potrebami

Za uchádzača so špecifickými potrebami sa považuje študent:

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.

Uchádzač so špecifickými potrebami podáva spolu s prihláškou na štúdium Žiadosť uchádzača o zaradenie do evidencie uchádzačov so špecifickými potrebami.

Uchádzač so špecifickými potrebami predkladá pre účely vyhodnotenia svojich špecifických potrieb a rozsah podporných služieb pre štúdium najmä:

  • lekárske vysvedčenie, nie staršie ako tri mesiace, ktorým je lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie,
  • vyjadrenie psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami, ktorý žiadal o zohľadnenie špecifických potrebieb, rektor v spolupráci s koordinátorom na základe vyhodnotenia uchádzačových špecifických potrieb určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Pritom tomto postupe sa dbá na to, aby sa úprava prijímacieho konania odchyľovala od bežného postupu v najmenšej možnej miere. Pri prijímacích skúškach sa vyžaduje, aby zadanie vychádzalo z takých písomných materiálov a predpokladajú sa také pracovné postupy, ktoré uchádzačom so špecifickými potrebami umožnia zúčastniť sa prijímacieho konania za rovných podmienok. O modifikácii prijímacieho konania je uchádzač so špecifickými potrebami informovaný prostredníctvom rozhodnutia rektora o podpore uchádzača o štúdium.

Ak je súčasťou prijímacieho konania vykonanie Národných porovnávacích skúšok, uchádzač so špecifickými potrebami kontaktuje spoločnosť SCIO, ktorá mu umožní vykonať tieto skúšky s ohľadom na jeho konkrétne špecifické potreby. Pritom sa dbá na to, aby sa úprava prijímacieho konania odchyľovala od bežného postupu v najmenšej možnej miere.

Podrobnejšie informácie o podporných službách pre uchádzačov so špecifickými potrebami získate osobne na študijnom oddelení.

Kontakt - Administrátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Lenka Žuravlovová
+421 905 899 433