Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

ON LINE prípravný kurz z biológie

pre záujemcov o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre študijný program veterinárna sestra

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oznamuje, že organizuje pre záujemcov o štúdium v študijnom programe veterinárna sestra “ON LINE - prípravný kurz z biológie”.

Prípravný kurz je určený najmä študentom posledných ročníkov stredných škôl. Charakter kurzu je výučbový. Je zameraný na zopakovanie učiva zo strednej školy, doplnenie vedomosti zo strednej školy, prípravu a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z biológie nielen na našu univerzitu, ale aj iné vysoké školy, kde sa vyžadujú vedomosti z predmetov biológia. Súčasťou prípravného kurzu bude absolvovanie priebežných testov. Je vedený skúsenými pedagógmi z Katedry biológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Garantom kurzu je prorektor pre vzdelávanie. Kurz v rozsahu 27 hodín začína dňa 19. februára 2022. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Harmonogram kurzu:
Február:
19.; 26.;
Marec:
05.; 12.; 19.; 26.;
Apríl:
02.; 09.; 23.
Poplatok:
Poplatok za jedného účastníka je 100 €.
Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom na adresu:
Majiteľ účtu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka:
Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol:
9172022
Prihláška na kurz:
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať od 03. 01. 2022 do 11. 02. 2022 na emailovú adresu: zuzana.szabova@uvlf.sk alebo poštou na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Organizácia kurzu:
UVLF akceptuje každú podanú prihlášku s dokladom o zaplatení. Najneskôr týždeň pred začatím kurzu každý uchádzač emailom dostane inštrukcie k organizácií kurzu. Písomné akceptácie prihlášky nezasielame. V prípade organizačnej zmeny kontaktujeme uchádzača prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Prípadné otázky zasielajte na adresu: renata.bozikova@uvlf.sk alebo zuzana.szabova@uvlf.sk.
Harmonogram výučby:
13.00 hod. - 16.00 hod.
Výučba biológia
Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.