Loading...

Organizačná štruktúra

Elektronické informačné zdroje

Na tejto stránke nájdete prístup k elektronickým informačným zdrojom.

Zoznam EIS
Národná licencia k multiodborovej plnotextovej databáze od vydavateľstva GALE Cengage. Obsah GALE Academic OneFile; GALE General OneFile; GALE InfoTrac Custom, zameraný na biológiu, chémiu, ekonómiu, životné prostredie, dejiny, marketing, politológiu, psychológiu a iné.
Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV).
Všeobecné zmluvné podmienky NISPEZ.
Služba Summon – Discovery service sprístupňuje vyhľadávanie odborných informácií pomocou klučových výrazov vo vyhľadávacom okne. Summon umožňuje súčasne vyhľadávať v takmer všetkých platených aj neplatených externých zdrojoch a to až na úroveň vyhľadávania v úplných textoch a s prepojením na WoS.
Portál umožňuje z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje. Voľné zdroje sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebné prihlásenie či autentifikácia používateľa.
Ako priekopník publikovania s otvoreným prístupom má BMC vyvíjajúce sa portfólio vysokokvalitných odborných časopisov vrátane širokých záujmových titulov, ako sú napríklad BMC Biology a BMC Medicine, špecializované časopisy, ako napríklad časopis Malaria Journal a Microbiome a séria BMC.
CAB ABSTRACTS bibliografická databáza CAB INTERNATIONAL. Zahŕňa významnú výskumnú a vývojovú literatúru v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, zdravia ľudí a výživy, zdravia zvierat a riadenia a zachovania prírodných zdrojov. Do databázy bolo pridaných viac ako tri milióny záznamov od jej počítačového spracovania v roku 1973.
Verejne dostupná časť katalógu Národnej knižnice Českej republiky.
WoS
Web of Science with Conference Proceedings.
European Pharmacopoeia je hlavným regionálnym liekopisom, ktorý poskytuje v celom farmaceutickom priemysle v Európe spoločné normy kvality na kontrolu kvality liekov a látok používaných na ich výrobu. Je to zverejnená zbierka monografií, ktorá opisuje individuálne i všeobecné normy kvality zložiek, dávkových foriem a metód analýzy liekov. Tieto normy sa vzťahujú na lieky na humánne aj veterinárne použitie.
ScienceDirect® je elektronická služba vydavateľstva Elsevier, sprístupňujúca širokú kolekciu elektronickýcých časopisov z rôznych vedných odborov, plnotextových a bibliografických informácií.
SCOPUS je abstraktová, citačná, referenčná a multidisciplinárna databáza.
PubMed obsahuje viac ako 28 miliónov citácií pre biomedicínsku literatúru z časopisu MEDLINE, časopisov o živej prírode a online kníh. Citácie môžu zahŕňať aj odkazy na full-text obsah z webových stránok PubMed Central a vydavateľov.
ProQuest poskytuje aplikácie a produkty pre knižnice. Jeho zdroje a nástroje podporujú výskum a štúdium, publikovanie, šírenie, získavanie, riadenie a objavovanie knižničných zbierok.
Kolekcia analytických a interaktívnych kníh a databáz Knovel Library. Elektronické monografické a tabulkové diela s vysokou vlastnou pridanou hodnotou patriace medzi dôležité informačné zdroje predovšetkým inžinierskych odborov a prírodných vied.
Jednoduchý spôsob vyhľadávania odbornej literatúry. Informácie z mnohých odborov a zdrojov: recenzované články, dizertačné práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladateľstiev, odborných spoločností, archívov a ďalších odborných organizácií. Služba Google Scholar vám pomôže identifikovať relevantné zdroje súčastného výskumu.
Prístup k databázam - 3 000 plnotextových časopisov z rôznych oblastí.
Directory of Open Access Journals - adresár sprístupnených plnotextových vedeckých a odborných časopisov.
Publikovanie s SpringerOpen umožnuje sprístupniť Vašu prácu on-line všetkým hneď po jej publikovaní a vysoko kvalitné recenzie a procesy zaručujú kvalitu a spoľahlivosť práce.
Jedinečná svetová databáza, ktorá sprístupňuje bibliografické informácie z oblasti potravinárskeho a poľnohospodárskeho výskumu, zameraného na analýzu poľnohospodárskej výkonnosti, inovácie a zvýšenie udržateľnosti poľnohospodárskej produkcie.