Loading...

Dokumenty

HABILITAČNÉ KONANIA

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zverejňuje údaje o habilitačných konaniach podľa § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov* a podľa § 1 ods. 14, § 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov**.

Prebiehajúce

Ukončené