Loading...

B-THENET

B-THENET (BEST PRACTICES AND INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE BEEKEEPING)

B-THENETB-THENET (Best Practices and Innovations for a Sustainable Beekeeping) je štvorročný projekt financovaný Európskou úniou, ktorého ambíciou je identifikovať osvedčené postupy vo včelárstve a prispieť k modernizácii včelárskeho sektora podporou inovácií. Hlavným cieľom projektu je výmena poznatkov a praktické vzdelávanie zamerané na užitočné a použiteľné osvedčené postupy vo včelárstve na miestnej úrovni.

Projektové konzorcium tvorí 18 členov z radov výskumných organizácií, univerzít, mimovládnych organizácií a národných a medzinárodných zástupcov včelárov. Spolu s ďalšími spolupracujúcimi partnermi budú zhromažďovať, organizovať, zdieľať a šíriť včelárske postupy prostredníctvom 4 interaktívnych platforiem:

B-THENET
Infografika: B-THENET

Viac informácií o projekte, interaktívnych platformách, podujatiach a ďalších informačno-vzdelávacích aktivitách a materiáloch získate na webstránke projektu.

Obdobie realizácie: 01.09.2022 – 31.08.2026
Číslo grantovej dohody: 101059812

Financovaný Európskou Úniou

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre výskum. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú.