Loading...

Akreditované študijné programy

BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť krmív a potravín v 1. stupni štúdia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR), ktorý vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 6 sú výstupom vzdelávania široké vedomosti v danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad. Absolvent bakalárskeho študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín ovláda základné chemické a biologické normatívne ukazovatele kvality a zdravotnej neškodnosti krmív a potravín a je zorientovaný v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť krmív a potravín. Zároveň získa nevyhnutné základné poznatky z oblasti technológie výroby krmív a potravín ako primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri výrobe a následnej manipulácii s krmivami a potravinami. Bakalárske štúdium absolventovi poskytne taktiež znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažérskej etiky, obchodných spoločností a ich riadenia.

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z pohľadu vzniku a negatívneho pôsobenia možných nebezpečných vplyvov, faktorov, látok a biologických agensov ohrozujúcich zdravotnú bezpečnosť krmív a potravín. Ťažiskové vedomosti vo forme výstupov vzdelávania študenti získavajú najmä prostredníctvom profilových predmetov, doplňujúce vedomosti absolvovaním ostatných povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu. Bakalárske štúdium poskytne absolventovom teoretické vedomosti v oblasti platných právnych predpisov a praktické zručnosti v oblasti hodnotenia krmív z nutričného a dietetického hľadiska, ich stráviteľnosti a využiteľnosti pre produkčné zvieratá. Absolventi študijného programu zvládnu základné metódy komplexnej chemickej, toxikologickej, mikrobiologickej a mykologickej analýzy krmív a potravín, oboznámia sa s aplikáciou procesov sanitácie pri výrobe krmív a potravín, ako aj s technológiami spracovania a úpravy organických odpadov z pohľadu využitia živín na zúrodňovanie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie. V neposlednom rade absolventi získajú praktické zručnosti pri implementácii hygienických požiadaviek v potravinárskom priemysle so zameraním na výrobu bezpečných potravín, vrátane princípov úradnej kontroly potravín. Záver bakalárskeho štúdia je orientovaný na analýzu rizika a tvorbu bezpečnostných systémov (HACCP, príručky správnej hygienickej praxe) pre jednotlivé sektory výroby krmív a potravín.

Po ukončení bakalárskeho štúdia má absolvent možnosť pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Trh a kvalita potravín, počas ktorého získa najnovšie poznatky z oblasti chemickej a biologickej analýzy krmív a potravín. Absolvent študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín nadobudne všeobecne definované kompetencie pre úroveň 6 EKR, teda schopnosť riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí a prijať zodpovednosť za riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín. Reálne kompetencie absolventov sa odvíjajú od ich konkrétneho pracovno-právneho zaradenia.

Uplatniteľnosť:
Absolventi bakalárskeho študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín 1. stupňa štúdia sa uplatňujú najmä v praxi štátnych, súkromných a podnikových laboratórií vykonávajúcich chemickú, biochemickú, mikrobiologickú a mykologickú analýzu potravín a krmív so zameraním na hodnotenie ich kvality a detekciu prítomnosti nežiaducich látok. Vo výrobných prevádzkach potravín a krmív absolventi nachádzajú uplatnenie pri plánovaní, organizovaní, kontrole a vykonávaní odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe a realizácie bezpečnostných systémov (HACCP) výroby potravín a krmív vyplývajúcich z platných právnych úprav SR a EÚ. V štruktúre poradenských inštitúcii sa absolventi uplatňujú v oblasti výroby, manipulácie a uvádzania potravín a krmív do obehu, laboratórnej diagnostiky, ako aj správnej výrobnej praxe vrátane bezpečnostných systémov. Niektorí absolventi nachádzajú uplatnenie aj v oblasti školstva a vedecko-výskumných inštitúcií, kde vykonávajú vysokokvalifikované laboratórne činnosti so zameraním na chemické, biochemické, mikrobiologické a mykologické analýzy.