Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU - DRUHÉ KOLO

Druhé kolo prijímacieho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej forme v akademickom roku 2023/2024 pre nasledovné študijné odbory, resp. študijné programy:

Študijný odbor
Študijný program
Veterinárske lekárstvo
veterinárna morfológia a fyziológia
infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
Biológia
imunológia

1. Dátum prijímacieho konania:

 • 24. august 2023 o 8:00 hodine na Referáte pre doktorandské štúdium

2. Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie 2. kolo je organizované pre uchádzačov o doktorandské štúdium (ďalej len „DŠ“) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF v Košiciach“), ako aj pre externé vzdelávacie inštitúcie, s ktorými má UVLF v Košiciach podpísanú zmluvu o zabezpečovaní študijného programu v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, t. j. pre uchádzačov o DŠ na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. v Košiciach, Parazitologickom ústave SAV, v.v.i. v Košiciach, Neuroimunologickom ústave SAV, v.v.i. v Bratislave.

Súčasťou návrhu je aj zoznam tém dizertačných prác vypísaných UVLF v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami.

3. Zoznam tém dizertačných prác vypísaných UVLF v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami:

4. Dĺžka štúdia:

 • denná forma – 4 roky
 • externá forma – 5 rokov

5. Termín podania prihlášky na štúdium:

 • do 15. augusta 2023

6. Začiatok akademického roka:

 • 1. september 2023

7. Požiadavky na uchádzačov o štúdium:

 • Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania.
 • Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.
 • Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné.

8. Administratívny poplatok:

 • Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 30,00 €.

Platby za administratívny poplatok sa uhrádzajú na číslo účtu:

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

9. Prihláška na vysokoškolské štúdium pre tretí stupeň (s prílohami):

Prihláška: https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/

10. Prihláška na štúdium musí obsahovať tieto prílohy:

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný)
 • overená  kópia diplomu o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce
 • zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác
 • potvrdenie o odbornej praxi

11. Prihlášku spolu s prílohami je možné zaslať poštou na adresu:

Referát pre doktorandské štúdium
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

alebo osobne podať v podateľni UVLF v Košiciach. Ďalšie informácie môžete získať na Referáte pre doktorandské štúdium alebo e-mailom na: doktorandi@uvlf.sk.