Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

AKO ZVÝŠIŤ KVALITU VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÍT ŠTUDENTOV

Európska legislatíva

Vysoké školy Slovenskej republiky sú súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru (European Higher Education Area – EHEA), výsledku Bolonského procesu (od roku 1999), ktorého cieľom je zosúladiť vysokoškolské vzdelávanie 49 krajín tak, aby bolo čo najviac prepojené a systemizované. Jednou z oblastí Bolonského procesu je zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, za čo sú zodpovední politici, predstavitelia škôl – ich zamestnanci a študenti, teda aj Ty. Zabezpečovanie kvality nesúvisí len so štúdiom, ale v širokom kontexte od podania prihlášky, cez prijímacie konanie, návštevy prednášok, cvičení, seminárov, absolvovanie praxí, stravovanie, prístup k literatúre v knižnici, využívanie laboratórneho, materiálneho a športového zabezpečenia až po absolvovanie štátnych skúšok a prevzatie diplomu – teda celý Tvoj vysokoškolský život. Kvalitu procesov na vysokej škole treba vnímať komplexne, starať sa o ňu a zvyšovať ju, kde sa otvára priestor aj pre Teba. Európske štandardy a usmernenia (ESG) v oblasti zabezpečovania kvality nájdeš na:
https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/ESG/00/2/ESG_2015_616002.pdf
alebo v slovenskej verzii na:
https://www.minedu.sk/data/att/e40/10612.fd8a25.pdf

Národná legislatíva

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokých školách v SR je zakotvený v Zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania č. 269/2018 z 11.9.2018. Týmto zákonom bola vytvorená nová nezávislá inštitúcia Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Jej úlohou je vykonávať úkony na zabezpečovanie kvality na národnej úrovni, ktorej súčasťou sú aj dvaja zástupcovia študentov (nominovaných študentskými zastupiteľskými orgánmi) vo Výkonnej rade SAAVŠ.

Hlavným poslaním SAAVŠ je prispievať k zlepšovaniu kvality na vysokých školách podľa princípov Európskych štandardov a usmernení (ESG; odkazy v kapitole 6.1), najmä rozhodovať o udeľovaní oprávnení vysokým školám na základe ich žiadosti. Akreditačná agentúra je uznávaným členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a podlieha externému hodnoteniu.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality upravuje svoje interné procesy, spôsoby, pravidlá a postupy dôležité pre kvalitné fungovanie vzdelávania a tvorivej činnosti (výskum a vývoj), tzn. že musí upravovať pravidlá na utváranie, schvaľovanie a uskutočňovanie každého študijného programu. Vnútorný systém každej vysokej školy musí byť v súlade so štandardmi SAAVŠ, t.j. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality, Štandardy pre študijný program, Štandardy pre habilitačné a inauguračné konania, na implementáciu ktorých agentúra osobne dohliada a nezávisle posudzuje vnútorný systém za pomoci externých hodnotiteľov (pracovníci vysokých škôl, študenti, odborníci z praxe). Úlohou univerzity v zabezpečovaní kvality je:

 • zaručiť zapojenie študentov a externých hodnotiteľov do zabezpečovania kvality;
 • zabezpečiť previazanie vzdelávania a tvorivej činnosti;
 • zaručiť ochranu študentov, zamestnancov a uchádzačov proti akejkoľvek forme intolerancie či diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického či iného zmýšľania, národnej alebo etnickej príslušnosti, pôvodu či majetku;
 • zabezpečiť zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, v prípade jej porušenia zabezpečiť odhaľovanie a vyvodenie dôsledkov;
 • nezaťažovať učiteľov, študentov a iných tvorivých pracovníkov neodôvodnenou byrokraciou pri zabezpečovaní kvality;
 • zabezpečiť pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému účasťou všetkých zainteresovaných strán.

Univerzitná legislatíva

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade so svojím poslaním zabezpečuje a zodpovedá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (VV) a za kvalitu výskumnej činnosti (VČ) alebo ďalšej tvorivej činnosti implementáciou a rozvojom svojho vnútorného systému.

Vnútorný systém UVLF vychádza z právnej úpravy definovanej v zákone č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania upravuje spôsob napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom stratégie zabezpečovania kvality VV a VČ a prostredníctvom prepojenia týchto činností v príslušných odboroch. Hodnotenie kvality VV a VČ na UVLF sa vykonáva v súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality na základe vykonávania formálnych postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny, tzv. PDCA cyklus (Planning, Doing, Checking, Acting) vzdelávania na UVLF je záväzné pre všetkých zamestnancov a študentov UVLF.

Hlavné ciele zabezpečovania kvality na UVLF:

 • zvyšovanie úrovne kvality univerzity na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zvyšovanie kvality jednotlivých činností univerzity;
 • zapojenie zástupcov študentov a iných zainteresovaných osôb do jednotlivých cyklov vytvárania, úpravy, schvaľovania a periodického hodnotenia študijných programov (Článok 5 Vnútorného predpisu a Cyklus študijného programu).
 • Informovanie akademickej obce o zabezpečovaní kvality VV a VČ na portáli hodnotenia kvality UVLF

Organizáciu vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na UVLF zabezpečujú orgány akademickej samosprávy a komisie:

 • Rektor
 • Akademický senát
 • Správna rada
 • Vedecká rada
 • Rada kvality
 • Komisia pre vzdelávania
 • Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť
 • Komisia pre klinickú činnosť
 • Komisie pre vytváranie, úpravu a preriodické hodnotenie študijného programu
 • Akreditačná komisia

Ako môžeš prispieť k zabezpečovaniu kvality na svojej univerzite?

 1. Raz ročne zodpovedne vyplň dotazník v akademickom informačnom systéme (AIS). Poskytneš tak spätnú väzbu na spokojnosť s vyučovacím procesom, s pedagógmi, so spôsobom vedeniapredmetov (hodnotenie garanta predmetu), kvalitou podporných služieb a prostredia vysokej školy.
 2. Aktívne sa zapoj do tvorby dotazníkovej spätnej väzby, do činnosti záujmových klubov, organizuj neformálne diskusné stretnutia študentov na rôzne spoločné témy.
 3. Kandiduj do študentskej časti Akademického senátu univerzity (ASU), a tak rozhoduj o dôležitých procesoch, prípadne môžeš zastupovať študentov v rôznych reprezentatívnych orgánoch na národnej alebo európskej úrovni. Získaš tak skúsenosti, ktoré obohatia tvoju osobnosť a ovplyvnia tvoju budúcnosť.
 4. Kandiduj za člena akreditačnej komisie, môžeš tak priamo zasiahnuť do prípravy návrhu, posúdenia návrhu, finálnej podoby študijného programu a jeho schválenia.
 5. Predostri univerzite konštruktívne nápady ako zlepšiť kvalitu vzdelávania resp. komunikuj výhrady, ktoré kvalite neprospievajú. Pedagógovia a vedenie univerzity Ťa potom budú brať ako rešpektovaného partnera a pomôžeš tým spolužiakom aj univerzite.

Ako zastupujúci študent sa vieš aktívne zapojiť do chodu univerzity a zvyšovania kvality prostredníctvom týchto komisií:

 • Študentská časť Akademického senátu – 9 študentov;
 • Akreditačná komisia – 2 študenti;
 • Disciplinárna komisia pre študentov – 3 študenti;
 • Edičná a vydavateľská komisia – 1 študent;
 • Komisia pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu:
  • farmácia – 2 študenti
  • všeobecné veterinárske lekárstvo, náuka o živočíchoch, veterinárna sestra – 2 študenti
  • trh a kvalita potravín, bezpečnosť krmív a potravín, hygiena potravín – 2 študenti
  • kynológia, vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, pohoda a ochrana zvierat – 3 študenti
  • 3. stupňa (doktorandské štúdium) – 3 doktorandi
 • Rada kvality – 4 študenti + 2 doktorandi
 • Komisia pre zahraničné mobilné programy a internacionalizáciu – 1 študent
 • Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže – 1 študent
 • Komisia pre webové sídlo – 1 doktorand
 • Komisia pre vzdelávanie – 3 študenti
 • Prijímacia komisia – 1 študent
 • Ubytovacia komisia – 2 študenti + 1 doktorand

Čo nesmieš robiť ako zástupca študentov?

 • Obohacovať sa na úkor iných využívaním svojej pozície.
 • Vyžadovať iný/lepší prístup od vyučujúcich.
 • Porušovať GDPR (napr. rozširovať problémy konkrétnych študentov).
 • Byť neaktívnym členom daného grémia a neplniť si povinnosti vyplývajúce z Tvojej pozície.
 • Byť súčasťou grémia len pre vlastný prospech (vylepšenie svojho mena či životopisu)

Možnosti zapojenia študentov do chodu UVLF a zvyšovania kvality vzdelávania

Možnosti zapojenia študentov do chodu UVLF a zvyšovania kvality vzdelávania
VÚPHŠP - Komisia pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu